Въпрос на народния представител Георги Божинов относно планиране на средствата за инвестиции в областта на околната среда за следващия програмен период 2014 - 2020 год.


 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЖИНОВ,
 
По отношение на средствата за отпадъци, които бяха усвоени през този програмен период и ще продължат и следващите 3 години ще се изгради основната мрежа от съоръжения на България за следващите може би 30 - 40 години.  Към момента, от средствата, отделени и от националния бюджет и отделно от европейските средства, съ-финансирани с националния бюджет са обхванати над 5 млн. жители за изграждане на регионални съоръжения. Както ви е известно крайният срок за изграждане на тези съоръжения беше средата на 2009 година - юли месец. През предходните четири години, т.е. от 2005 до средата на 2009 г. бяха финансирани две клетки на две депа и рекултивирани две депа. Довършихте започнатите през 2002 г. няколко депа по програма ИСПА.

В резултат на предприетите бързи мерки от мен като министър и от екипа. В момента са обхванати 5 млн. жители на България, за да бъдат доизградени техните системи. От националния бюджет още през август 2009 г. - първото постановление на МС, беше именно за отделяне на допълнителни средства от бюджета на България, тъй като не бяха заложени такива в края на 2008 г. в бюджета за 2009 год. Бяха гласувани допълнително десетки млн. левове, които се насочиха за решаване на спешни въпроси на райони, които не бяха включени в оперативна програма „Околна среда“ и които изискваха спешно национално финансиране, вкл. за град Враца, г-н Божинов. Клетката на Враца беше препълнена и ако не бях предложила веднага финансиране, което започна от 2010 г, както и финансиране на сепарираща инсталация, за да се оползотворяват полезните компоненти, сигурно Враца щеше да си разнася някъде из България отпадъците.
 
Относно следващия програмен период – да, ще бъде приоритет финансирането на дейности по управление на отпадъците и по-конкретно доизграждане и оптимизиране на системите; компостиращи и сепариращи инсталации там, където не са предвидени в регионите, които в момента имат депа; също така поетапно закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци; програма национална, която стартирахме - това са ясни в България самозапалващи се и създаващи грижи за околната среда – за 78 депа в България, 20 вече са изпълнени, другите са в изпълнение, отделен ресурс – 90 млн. лева. 
 
Конкретният  ресурс за ОПОС за отпадъци ще бъде допълнително конкретизиран, когато приключи процесът на разпределение на средствата между програмите и на средства в една програма за различните приоритети, но безспорно, това ще бъде приоритет и за следващия програмен период.