Въпрос на народния представител Захари Георгиев от ПГ на „Коалиция за България“ относно строителството на подземен паркинг под езерото на Цар Симеоновата градина в Пловдив

08 март 2013 | 17:21

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
 
Изграждането на подземен паркинг в Цар Симеоновата градина е възложен от обшина Пловдив, изготвянето на комплексен проект за  инвестиционна инициатива по реда на Закона за устройство на територията, който съдържа в част изменение на подробно  устройствен план. Съобразно с  изискванията на нормативната уредба по околна среда в   частта от Комплексния  проект, изменение на Подробения устройствен план  е проведена изикващата се процедура по преценяване на извършване на екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда. Чрез нея се провежда и процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа «Натура 2000». Компетентен орган по екологичната оценка за този случай е директорът на РИОСВ – Пловдив, които въз основа на проведената процедура и предоставяне на информации и данни е постановил решение с характер да не се извърва екологична оценка, като са посочени мотивите  и изискванията при осъществяването на проекта. 
 
В хода на процедурата е изискано допълнително изясняване на степентта на въздействие от намерението в това число по отношение на влияние върху съществуващата растителност , върху въздуха и др. от институции и експерти. В решението са изложени мотиви,  че при реализиране на проекта не се очаква въздействие върху околната среда и човешкото здраве. При постановяване на решението  са съобразени становищата по компетентност от  РЗИ по отношение на  риска за човешкото здраве, която се произнася ,че проектът не предполага рискове за човешкото здраве. А предвид статута на градската градина, като паметник на парниково и градинско изкуство и на Националния институт по недвижимо културно наследство към Министерство на културата, както и експертно становище за влияние на изкопните работи върху кореновата система на съществуващата  дървесна растителност.
Решението се поставени условия и мерки гарантиращи в съответствие с нормите за качество на атмосферния въздух и недопускане на шумово натоварване на района, който условия и мерки подлежат на контрол.