Въпрос от Джевдет Ибрям Чакъров, народен представител от ПГ на ДПС относно изпълнение на приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧАКЪРОВ,
 
Във връзка с поставените от Вас въпроси относно изпълнението на официалните индикатори на приоритетна ос 2 на оперативната програма, на първо място бих искала да ви информирам, че с решение от 14.02.2013 г. Европейската комисия е одобрила изменение в програмата, което включва и преразглеждане на съществуващите индикатори, техните целеви стойности и годините, за които се отнасят. Стойността в края на периода ще се измерва към края на 2015 г. в съответствие с крайната дата за допустимост на разходите съгласно регламента на Европейския съюз. Целевата стойност на индикатора за изпълнение и изградени и завършени интегрирани системи за управление на отпадъците се изменя на 24. Текстът на изменението е достъпен на официалната интернет страница на оперативната програма. Очаква се всички регионални системи, за които към момента има сключени договори да бъдат изпълнени преди края на 2015 г. 
 
Към 01.07.2013 г. са изградени и се експлоатират две регионални депа – Ботевград с население 52 791 жители и София с население 1 291 591 жители. Общото обслужвано население от регионални системи за управление на отпадъците, финансирани от оперативната програма към 01.07.2013 г. е 1 344 382 жители. Достигане на заложения брой обслужвани жители към края на 2013 г. няма да бъде възможно. Към края на 2009 г., т. е. в средата на програмния период само Столична община е подала проектно предложение за финансиране по програмата. Всички други региони, предвидени за финансиране подготвят проектните си предложения с много голямо закъснение. Освен това, целевата стойност се измерва към 2015 г. Що се отнася до изпълнението на индикатора „Изградени и завършени интегрирани системи за управление на отпадъци“ има изпълнен един проект – изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Ботевград. Към 01.07.2013 г. в изпълнение са 19 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в регионите Ботевград, Бургас, Боров, Бяла, Русе, Варна, Видин, Габрово, Добрич, Костенец, Самоков, Левски, Никопол, Луковит, Малко Търново, Панагюрище, Перник, Плевен, Разлог, Столична община, Стара Загора, Ямбол и Хасково. Със започнало и завършено строителство на регионални депа са два региона – Ботевград и София. Започнало е строителство в три региона – Бургас, Габрово и Перник. Приключили са процедурите за избор на изпълнител за строителството и са сключени договори за строителство на пет региона – Видин, Добрич, Плевен, Разлог и Ямбол. Обявени са обществени поръчки за избор на изпълнител на строителството и подадени оферти в процес на изпълнение са шест региона. Риск от неусвояване на средствата по приоритетна ос 2 разбира се съществува. Едни от най-важните причини са в четири точки: 
 
1. Реализирани икономии при провеждане на поръчките;
2. В зависимост от избраните от общините начин на управление възможност за освобождаване на ресурс от възстановим ДДС;
3. Възможно  забавяне на действителното изпълнение на проектите;
4. Възможно забавяне на изпълнението на проектите, поради недоволство на местното население;