Въпрос от Георги Тодоров Божинов, народен представител от ПГ „БСП лява България“ относно напредъка по одобряване на Оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.“ и мерките, които се очаква да стартират през 2015 г.

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЖИНОВ, 
 
С Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ се определят приоритетите за финансиране в областта на околната среда с европейски средства.  Бюджетът на програмата възлиза на близо 3,5 млрд. лв.
 
Програмата се концентрира върху изграждането на ВиК инфраструктура, намаляване на количеството на депонираните битови отпадъци чрез мерки съгласно йерархията за управление на отпадъците, управлението на зоните от мрежата „Натура 2000“, превенцията и управлението на риска от наводнения и свлачища, подобряване качеството на атмосферния въздух.
 
През миналата година, влияние върху разговорите с Комисията по текста на програмата за период 2014 - 2020 г. показа спирането на плащанията по предишната. Близо една година разходи по програмата не се възстановяваха от Комисията, което се отрази демотивиращо на бенефициентите и затрудни управлението на програмата. Затова, основната ни задача след встъпването в длъжност на правителството бе да възстановим диалога със службите на Комисията и да подготвим системите за управление и контрол за одит от страна на Комисията. Както добре е известно, плащанията по програмата бяха възстановени през ноември 2014 г.  След което, благодарение на пълната мобилизация както на бенефициентите, така и на Управляващия орган, регистрираното забавяне бе преодоляно.
 
В резултат на възстановения диалог и доверие в рамките на активни преговори с ЕК беше намерено решение на почти всички отворени въпроси по програмата, които касаят одобряването на програмата.Отворените въпроси са свързани с инвестициите във ВиК сектора. 
 
Инвестициите в сектор „Води“ през програмен период 2014 - 2020 г. ще бъдат приоритетно насочени към агломерации с над 10 000 еквивалент жители. 
 
Условията на ЕК за реализация на мерките във ВиК сектора със средства от ЕС през програмен период 2014 - 2020 г. са: 
- изпълнение на реформата във ВиК сектора до 2016 г., което е предварително условие в Споразумението за партньорство;
- следване на регионален подход при подготовката и изпълнението на инвестициите, т.е. да се изпълняват проекти на територията, която се обслужва от един консолидиран ВиК оператор;
- преди стартиране на инвестициите, да бъдат изготвени регионални прединвестиционни проучвания, които да идентифицират дългосрочните нужди от изграждане или реконструкция на ВиК инфраструктура;
- бенефициенти за изграждане на ВиК инфраструктура да са ВиК операторите.
 
В момента с Комисията се обсъжда възможността за изпълнение на ранни и фазирани проекти, преди изготвянето на регионални прединвестиционни проучвания, така че да не се спира инвестиционният процес и усвояването на европейски средства, както и да се осигури равномерно разпределена във времето ангажираност на строителната индустрия. 
 
Друг въпрос, който е предмет на дискусии, е ролята на общините при изпълнението на проекти във ВиК , защото ние смятаме, че те трябва да имат активна роля  при изпълнението на подобен род инвестиции. 
 
През 2015 г., съгласно индикативната годишна работна програма на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020г.“, са планирани за обявяване 11 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и това ще се случи след окончателното съгласуване с Комисията надяваме се много скоро.