Въпрос от народните представители Йордан Стоянов Младенов и Петър Атанасов Курумбашев от ПГ на "Коалиция за България" относно проблемите при функционирането на сметището на град Пазарджик

22 ноември 2013 | 15:48
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЛАДЕНОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КУРУМБАШЕВ,
 
 
Предвид забавяне на проектното предложение от страна на община Пазарджик за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Пазарджик за финансиране по ОП „Околна среда“, изграждането на първа  клетка и необходимата инфраструктура за нейното функциониране ще бъде осигурено с национални средства в бъдещ период, когато общината постигне необходимата проектна готовност. Това е решението на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Това е минималното ниво за изграждане на регионална система: една клетка, принадлежаща инфраструктура и стопански двор. На този етап не се предвижда средства за финансиране на рекултивацията на старото общинско депо, тъй като то е все още в експлоатация и не е известна крайната дата на нейното прекратяване.
 
 Съгласно чл.60 от Закона за управление на отпадъците за извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране, всеки собственик на депо предоставя обезпечение , покриващо на бъдещи разходи  за покриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото. В случай, че до този момент от страна на община Пазарджик не са начислявани средства за закриване и следексплоатационни грижи за депото, средствата за тази дейност следва да бъдат осигурени от общината- собственик в края на експлоатационния период на действащото сметище.
 
МОСВ търси други възможности за финансиране на дейности по рекултивация на определен брой депа, което не освобождава собствениците им от отговорността за осигуряване на собствени средства за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по неговото  прилагане.
 
В периода между 01 януари 2010 г. и 01 юли 2013 г. по силата на постановление на Министерски съвет, №209 от 20 август 2009 г., изменено и допълнено с постановление №84 от 25 април 2012 г. се набират предложения за проекти за закриване и рекултивация на изведени от експлоатация депа, за съжаление. Тази, които не са изведени от експлоатация, не могат да кандидатстват за такова финансиране. Към настоящия момент в ПУДООС са получени и са в процес на разглеждане, финансиране и изпълнение общо 91 проекта за рекултивация на депа, които са закрити, има заповед за спиране на дейността по тях и съответно влиза строителна рекултивация. В този план депото или сметището на община Пазарджик не е в този списък, тъй като предстои спирането на депото.
 
Допълнително бих искала да Ви дам информация, че в процес на подготовка е проектът за нов регионален център с едната клетка и стопанския двор. Предстои неговото техническо одобряване от ПУДООС. За съжаление обаче, след одобряването на проекта трябва да се проведат съответните обществени поръчки за избори на изпълнител и това ни кара да мислим, че поне половината от 2014 г. ще трябва да продължава да функционира сега действащото сметище, за което е от изключително значение да се издават добри и качествени препоръки от регионалния инспекторат, да се спазват от концесионера, за да се избягват инциденти, някои от които и умишлени. За съжаление информацията ни показва , че за някои от случаите, запалването на сметището е абсолютно умишлено. Така че то подлежи на контрол и се надявам, че до 2014 г. ще имаме решение за закриването му, за да пристъпим към рекултивация.