Въпрос от народния представител Джевдет Ибрям Чакъров от Парламентарната група на Движение за права и свободи относно изпълнение на приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧАКЪРОВ,
 
Финансовото изпълнение по приоритетна ос 1 на Оперативна програма Околна среда“ към 1 юни 2015 г. е в размер на 2,939 млрд. лв. или 87,5 % от общия ресурс на програмата. Към момента вече са разплатени 88,5 %  от бюджета на оста. Размерът на авансовите плащания по оста са 754 млн. лв. или 30 %, междинните плащания – близо 1,5 млрд. лв. или 57,5%, а окончателните - в размер на 24 млн. лв. или 1% от бюджета на приоритетната ос.

По отношение на сектор „Води“, по всички договори с изпълнители има стартирани действия по строителството. Постигнатият физически напредък е, както следва:

  • Изградената и реконструирана ВиК мрежа към момента е 2070 км;
  • Изградени и реконструирани пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) – общо 35 броя са изградени до момента от 58, заложени в програмата. 9 броя са с издадени Акт 15, 26 броя са въведени в експлоатация. В процентно изражение, средният физически напредък е от 78%, като средният физически напредък в сектора „Води" е 76% и не се наблюдава дисбаланс при различните компоненти - ВиК мрежа около 74% и ПСОВ около 78%.

В приоритетната ос има идентифицирани т.нар. рискови проекти. Те са рискови поради факта, че съдържат рискови компоненти. Това са 11 проекта, като Управляващият орган очаква всички останали да приключат в срок, а той е съгласно договорите за безвъзмездна финансова помощ до края на октомври 2015 година. Що се отнася до рисковите проекти, работи се в интензивен режим със общините, които са бенефициенти за ускоряване на дейностите и финализирането им, а там, където това не е възможно в рамките на сроковете за допустимост на програмата, се предвижда възможност и за фазиране.

По отношение на изпълнението на заложените индикатори за цялата програма понастоящем се извършва детайлен анализ от УО на ОПОС относно заложените целеви стойности по индикатори и тяхното успешно изпълнение.

Що се отнася до анализа, за който споменахте, съгласно постановление на Министерски съвет, такъв анализ се извършва от Централното координационно звено на МС, което е техен ангажимент.

Целта на доклада е да се анализират нарушенията, причини за финансови корекции, да се обобщи финансовия ефект и идентифицират рисковете, да се направят предложения за мерки за предотвратяване на нарушенията в бъдеще.