Въпрос от народния представител Любомир Владимиров Владимиров от Парламентараната група на партия "Атака" относно заплаха за екологичната сигурност на Република България и оценка на екологичния риск от замърсяване на водите на река Дунав

27 февруари 2015 | 14:28

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЛАДИМИРОВ,На 11 февруари в 16:59 часа в системата за ранно предупреждение при инциденти по река Дунав постъпва съобщение от Румънска страна за потънала баржа, с 850 тона торови препарати на борда, на близо 200 км от началото на българския участък от река Дунав. Потъналият торов препарат е тор NPK (азот /фосфор /калий) в съотношение 8:16:24. Товарът е бил опакован в торби с тегло 500 кг с двойна обвивка/ чувал.


Системата за ранно предупреждение е изградена през 1997 г. в рамките на сътрудничеството в Международната комисия за опазване на река Дунав конвенция по, която България е страна (МКОРД), като първоначално комуникацията се осъществява чрез сателитна връзка, а последствие се трансформира в интернет базирана система. Чрез системата Дунавските страни взаимно се уведомяват при възникване или установяване на екологични аварии от трансграничен мащаб, като системата работи денонощно и предоставя информация за местоположението на замърсяването, неговото количество и характер и предприетите действия от съответната страна. Министерството на околната среда и водите има свои представители в системата, които биват уведомявани освен чрез системата и чрез кратко съобщение (sms), като са определени и точки за контакт от Гражданска защита, които МОСВ информира в случаите, когато замърсяването засяга територията на нашата страна.

След постъпване на първоначалния сигнал за инцидента, Министерството на околната среда и водите отправи запитвания към Румънската и към Сръбската страни чрез системата за ранно предупреждение и чрез Министерството на външните работи за подробна информация, като в същото време информира "Пожарна безопасност и защита на населението" – Видин, "Гранична полиция" – Видин,  Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав", Изпълнителна агенция "Морска администрация" и АЕЦ "Козлодуй" всичко това е част от системата за справяне и възникване на екологични щети.

Получената своевременно допълнителна информация от Румънската страна е, че се извършва разследване за установяване на причините за инцидента, като последната актуална информация показва, че разследването продължава и потъналият товар все още не е изваден.

След възникването на инцидента Румънската страна предприема действия за извършване на ежедневно наблюдение и вземане на проби за анализ от река Дунав в различни участъци. По информация от Румънска страна резултатите от мониторинга и анализа на данните показват, че няма съществени промени в състоянието на качеството на водите надолу по течението на р. Дунав от мястото на инцидента.

Министерството на околната среда и водите възложи извършване на мониторинг на водите на река Дунав, резултатите от които показват съпоставимост на стойностите спрямо тези от преди възникването на инцидента.
В системата за ранно предупреждение продължават да постъпват ежедневни данни със същия извод от анализа на данните от Румънска страна, като при промяна на обстановката Министерството на околната среда и водите ще предприеме необходимите действия по уведомяване на компетентните органи, вкл. за възможно ограничаване на водоползването.