Въпрос от народния представител Петър Иванов Петров от ПГ „Български демократичен център“ относно екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита

17 февруари 2015 | 18:17
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,

Контролът на складовете за залежали пестициди се осъществява от Регионалните инспекции по околна среда и води със съдействието на Министерството на земеделието и храните, чрез Българска агенция по безопасност на храните и Областни дирекции по безопасност на храните, Областните и Общински управления, представители на службите по Пожарна безопасност и защита на населението към Министерство на вътрешните работи.

Съгласно заповед на Областния управител на Кюстендил през 2013 г. е извършена проверка на склада в с. Драговищица, община Кюстендил от междуведомствена комисия с представители на съответните администрации.

При проверката е установено, че пестицидите се съхраняват в масивна и обезопасена сграда. Складът е денонощно охраняем, сградата е от IV степен на огнеустойчивост. Установено е, че част от опаковките са разкъсани, но тъй като подът е бетониран, няма замърсяване на почвата. В сградата за съхранение на препаратите за растителна защита и помещението на охраната няма изградена електрическа инсталация.

Във връзка с констатирани несъответствия са дадени предписания от Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението”, „Контрол по общо опасни средства“ при Областна дирекция на Mинистерство на вътрешните работи, Кюстендил и Инспекция по труда, Кюстендил. Предписанията са изпълнени. Министерство на околната среда и водите не е компетентен орган по въпросите, касаещи пожарната безопасност.

В изпълнение на Националната политика по опазване на околната среда и устойчиво управление на отпадъците, Министерството на околната среда и водите разработи проект, с който кандидатства за финансиране по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Проектът за “Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита” вече е одобрен от страна на Швейцарската конфедерация и предстои подписване на споразумение за реализиране на предвидените дейности, които възлизат на стойност 38 млн. лв. В рамките на проекта ще бъдат преопаковани и изнесени с цел обезвреждане близо 4 380 тона пестициди от държавни или общински складове.

Съгласно предпроектното проучване, извършено през 2013 г. са инвентаризирани 323 бр. склада за съхранение на негодни за употреба пестициди на територията на страната. Извършена е оценка на риска за всеки един склад и приоритетно ще се обезвреждат пестициди с изтекъл срок на годност в общински и държавни складове с най-висок риск за замърсяване на околната среда и здравето на населението.

Складът в с. Драговищица, община Кюстендил е инвентаризиран в рамките на предпроектното проучване. Същият е общинска собственост и е включен в обхвата на проекта, чийто срок за изпълнение е 2019 г. До реализацията му, отговорна за поддържане на състоянието на склада в съответствие с изискванията за безопасност е община Кюстендил.