Въпрос от Тунчер Мехмедов Кърджалиев, народен представител от ПГ на ДПС относно проект "Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Омуртаг", по сключен д

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЪРДЖАЛИЕВ,
 
Договорът за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2007-2013“ с община Омуртаг е подписан на 29.12.2008 г. със срок на изпълнение на дейностите - 18 месеца, до юни 2010 г. 
 
Във връзка с решение 72 от 26.02.2010 г. на ръководителя на управляващия орган, на 06.04.2010 г. е сключено допълнително споразумение номер 1 към договора за безвъзмездна финансова помощ, обвързващо подготовката на проекти с принципите за икономичност, обективност и ефикасност, отразени в подхода и методологията за подбор на проекти по приоритетна ос 1, като подобен подход е приложен към още 119 проекта, финансирани по оперативната програма. Подписаното с община Омуртаг споразумение удължава и срока за изпълнение на дейностите на 24 месеца, т.е до месец декември 2010 г.,  и на договора за безвъзмездна финансова помощ на 28 месеца, т.е до април 2011 г. 
 
Окончателното искане за средства, дължими от бенефициента е на двадесет и петия месец, с цел финалното му процедиране. На 28.12.2010 г. по искане на бенефициента е сключено допълнително споразумение номер 2 към договора за безвъзмездна финансова помощ, с което срокът за изпълнение на дейностите по проекта е удължен с още пет месеца. На 04.08.2011 г. в договарящият орган на оперативната програма постъпва писмо от община Омуртаг за желание договорът за безвъзмездна финансова помощ да бъде временно спрян, т.к не могат да бъдат завършени всички съгласувателни процедури от страна на общината. Това възпрепятства бенефициента в издаването на разрешение за строеж, предоставяне на окончателен доклад и окончателно искане за средствата. След извършена проверка, експертите от договарящия орган преценяват, че искането е основателно и договорът за безвъзмездна финансова помощ е спрян на 12.08.2011 г. до отпадането на обстоятелствата. Докато договорът за безвъзмездна финансова помощ е временно спрян, с представители от община Омуртаг са провеждани четири срещи за преглед на изпълнението на проекта, обективирани в паметни записки, които са изпратени на общината в официални писма.  В доклада от проверката са и въпросните 29 препоръки, за които Вие споменахте и за които управляващият орган в междинното звено има претенции, че не са изпълнени докрай. Следва дълго обяснение на хронологията по казуса. Това, което мога да Ви кажа в резюме е, че, от една страна договорът не е завършен, няма краен резултат по изпълнението на този договор. Той е бил договор за подготовка на проект. Не е завършена подготовката на проекта, т.к няма издадено разрешение за стоеж от община Омуртаг. От друга страна обаче, процедурата, която е следвана от междинното звено по време на преговорите с община Омуртаг буди недоумение. Неверификацията на част от разходите по проекта също буди недоумение. Правим проверка на всички неверифицирани разходи на отделни общини. Определено се наслагва мнението, че отношението е било към определен кръг от общини, а не към всички общини, бенефициенти по оперативната програма. Казусът Омуртаг е един от казусите, който ми дава основание да считам, че мога да сезирам правозащитните институции, на първо място Прокуратурата, за да бъде разгледан той и да не се повтаря подобна практика. Да бъде защитена волята на общината, а също така и интересите не европейските данъкоплатци, които финансират оперативната програма.