Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ провериха сигнал за мъртва риба в Белославско езеро

22 септември 2016 | 17:42

Експерти на Басейновата дирекция и на Регионалната лаборатория при Изпълнителната агенция по околна среда, проверериха на място сигнал за мъртва риба в Белославско езеро, получен днес в 15.20 часа.

Направен е оглед на цялата брегова ивица под с. Страшимирово, както и на акваторията на езерото. Открити са единични, на места до 10-20 екземпляри мъртва риба, която поради отдръпналата се вода се намира по брега. В езерото няма мъртви екземпляри. По повърхността на водата не се наблюдават мазни петна от разливи на нефтопродукти. Не са установени брегови източници на замърсяване.

Взети са проби вода от два пункта в акваторията на езерото- в залива и непосредствено под селото. Водата ще бъде изследвана по показатели активна реакция (pH), температура, БПК5, разтворен кислород, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, фосфати, общ фосфор и електропроводимост.

От контролираните показатели на място в първия пункт са отчетени: pH – 7.88, температура на водата - 23,3°С, съдържание на разтворен кислород на повърхността е 2.11 мг/л, при норма от 6.00 мг/л, а от втория участък са отчетени: pH – 7.87,температура на водата - 23,3°С, съдържание на разтворен кислород на повърхността е 1.26 мг/л.

Резултатите по останалите показатели се очакват след приключване на анализите.