Експлоатацията на седем общински депа във Великотърновска област е преустановена поетапно

18 октомври 2016 | 16:56

Със заповеди на директора на РИОСВ – Велико Търново Елена Стефанова в периода юли-октомври тази година е преустановена експлоатацията на седем общински депа за неопасни отпадъци, които не отговарят на  нормативните изисквания. Това са депата на общините Свищов, Павликени, Велико Търново, Горна Оряховица, Стражица, Елена и Златарица.

Съгласно изискванията на Националния план за управление на отпадъците до 2020 г., крайният срок за преустановяване експлоатацията на съществуващите депа е до въвеждането в експлоатация на съответното регионално депо за всяка община.

През 2016 г. бяха въведени в експлоатация Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново за общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица и Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол) за общините Левски, Белене, Никопол, Свищов и Павликени.

В заповедите на РИОСВ се посочва още, че общините трябва да предприемат мерки за рекултивация на закритите депа. Експертите на инспекцията ще контролират изпълнението на заповедите.

Битовите отпадъци на останалите общини от Великотърновска и Габровска област се обезвреждат чрез депониране на две депа. През 2015 г. е въведено в експлоатация Регионално депо за отпадъци Габрово за депониране на битовите отпадъци от общините Габрово и Трявна. Битовите отпадъци на общините Севлиево, Дряново и Сухиндол се  депонират на Регионално депо за отпадъци – Севлиево ООД от 2006 г. Община Полски Тръмбеш трябва да се включи в регионална система за управление на отпадъците в регион Борово – Бяла, в Русенска област, съвместно с общините Борово, Две Могили, Ценово и Опака.