Категории
Министерство

Национален стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Р България за периода 2014-2020 г.

Националния стратегически план за управление на утайките от пречиствателни станции за отпадъчни води, както и ръководствата към него са документи, които ще поставят началото на по-добър етап при управлението на утайките от ПСОВ в България. Поставените цели в Националния план и мерките, заложени в Плана за действие напълно отговарят на съвременните тенденции и изисквания на законодателството по управление на отпадъците в страната, както и предложеният „реалистичен сценарии“ за действие дава необходимата времева рамка на страната ни и операторите/собственици на ПСОВ активно да участват в изграждането и функционирането на устойчива система за третиране на утайките, с насоченост към оползотворяването и рециклирането им.

Крайна дата за съгласуване: 20.07.2014 г.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: gstoyanov@moew.government.bg; aivanov@moew.governement.bg

Пълният текст на Национален стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води  на територията на Р България  за периода 2014-2020 г. може да видите тук.

Пълният текст на проект на Подготовка при вземането на решения за обезвреждане на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води може да видите тук.

Пълният текст на проект на Техническо ръководство за третиране на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води най-добри налични техники (НДНТ) може да видите тук.

Проект на доклад на министъра на околната среда и водите