Категории
Министерство

Нов законодателен пакет „Кръгова икономика“ на Европейската комисия

На 02.12.2015 г. Европейската комисия (ЕК) прие нов законодателен пакет „Кръгова икономика“, който съдържа предложения за изменение на следните директиви:

·     Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците;

·     Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки;

·     Директива 1999/31/ЕО относно депонирането на отпадъци;

·     Директива 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства;

·     Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори;

·     Директива 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване;

 

Във връзка с подготовката на официалната позиция на Република България по законодателния пакет, Министерството на околната среда и водите (МОСВ) кани заинтересованите страни да изразят становище по предложенията на ЕК за изменение на цитираните по-горе директиви.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следния електронен адрес:

apeychev@moew.government.bgdbaleva@moew.government.bg ;

 

Крайна дата за изпращане на становища: 30.12.2015 г.

 

Посочените документи, както и съпътстващите ги допълнителни анализи и планове за действие на ЕК можете да намерите на следния адрес: http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

Преводи на български език на предложенията за изменение на посочените директиви можете да намерите тук:

 

Предложение за изменение на директиви 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване

 

 Предложение за изменение на Директива 1999/31/ЕО на Съвета относно депонирането на отпадъци

 

 Предложение за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците

 

ПРИЛОЖЕНИЕ към предложението за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците. 

 

Предложение за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ към предложението за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки