Отоплението на публични сгради с геотермална енергия гарантира възвръщаемост на общинските инвестиции

11 ноември 2016 | 16:10

Използването на геотермалната енергия на  минералните води за отопление на публични сгради гарантира икономическа целесъобразност на проектите и възвръщаемост на общинските инвестиции, и ще помогне за намаляване на вредните емисии.  Това каза заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова представяйки в Шумен пред кметове от региона инвестиционна програма „Минерални води“.

Пилотната национална програма за подпомагане на общините за ефективно управление на находищата на минерална вода на тяхна територия, е с бюджет 3,5 млн. лева.Тя се администрира от Националния доверителен екофонд (НДЕФ), който приема проектите на общините до 16 декември т. г. Ивестициите  трябва да се реализират до края на 2017 г.

Представителите на общини от района на Басейнова дирекция „Черноморски район“ настояха програмата да бъде надградена с повече допустими за финансиране дейности и по-голям бюджет през следващата година. Това е и наша цел – общините да бъдат стимулирани  да реализират повече проекти, които да оползотворяват безценния природен ресурс, с който страната ни разполага – минералните води, каза зам.-министър Николова.

По-късно тя посети Основно училище „Христо Ботев“ в с. Партизани, което е санирано със 200 292 лева, отпуснати от НДЕФ, както и сградата на местната медицинска служба, в която също са реализирани енергоспестяващи мерки с подкрепата на фонда.

Зам.-министър Николова, заедно с кметът на община Дългопол, провериха и изпълнението  на мерки за енергийна ефективност в Градския исторически музей. Проектът е на стойност 161 558 лева, от които субсидията от НДЕФ е  137 324 лева.