Категории
Министерство

Проект на Наредба за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения


Проектът на наредба е разработен на основание чл. 43, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците от междуведомствена работна група с участието на експерти от Министерство на здравеопазването (МЗ), Министерство на околната среда и водите, Национален център по заразни и паразитни болести и Столична регионална здравна инспекция.

 С проекта на наредбата се регламентират задълженията на всички лечебни и здравни заведения по отношение на изискванията за разделно събиране на мястото на образуване на отпадъците, образувани в резултат на дейността им, задълженията на операторите на инсталации за обеззаразяване и обезвреждане на отпадъци на територията на лечебни и здравни заведения, както и задълженията на лицата, извършващи транспортиране на такива отпадъци.

Въвеждат се и изисквания по отношение на площадките за предварително съхраняване на опасни отпадъци на територията на лечебните и здравните заведения, маршрутите за движение на тези отпадъците, както и изискванията към транспортните средства, с които се извършва техния превоз.

С проекта на наредбата се регламентират и съоръженията, в които могат да се третират опасните отпадъци, образувани от лечебни и здравни заведение, както и това кои отпадъци подлежат на задължително изгаряне в инсинератор.

Важен момент в проекта на наредбата е и разделянето на контролните функции на Регионалните здравни инспекции и РИОСВ, тъй като към настоящия момент, често срещана практика е двете ведомства да проверяват едни и същи неща, което е ненужна административна тежест.

Крайна дата за съгласуване: 06.09.2014 г.


Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: rtsenkova@moew.government.bg.

Пълният текст на проектa на Наредба може да видите тук.


Докладът до министъра на околната среда и водите  може да видите тук.