Категории
Министерство

Проект на Наредба за реда и начина на администриране на националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове

Проектът на наредбата е разработен на основание чл. 5, т. 3 от Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК, обн., ДВ бр.22 от 11.03.2014 г., в сила от 11.03.2014 г.).
 
С наредбата се определят реда и начина на администриране на националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове.
 
Целта на наредбата е въвеждане на изисквания по отношение на документите, които се представят за откриване на партида и извършване на трансакция, в съответствие със Закона за мерките срещу изпирането на пари, ЗОИК и с Регламент (ЕС) №389/2013 г. на Комисията от 2 май 2013 година за създаване на Регистър на ЕС, съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на съвета.
 
Крайна дата за съгласуване: 14.08.2014 г.
 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: dmontolova@eea.government.bg
 
Пълният текст на проекта на Наредба може да видите тук.
 
Проект на доклад от министъра на околната среда и водите може да видите тук.