Категории
Министерство

Проект на Наредба за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

Проектът на наредбата е разработен на основание чл. 48, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.).
 
С наредбата се определят реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
 
Целта на наредбата е. получаване на пълна и достоверна информация за дейностите по отпадъците чрез определяне на реда за водене на отчетност и за реда и сроковете за предоставяне на информация по съответните образци от лицата по чл. 44 ЗУО, както и за пуснатите на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, по наредбите съгласно чл. 13, ал. 1 ЗУО.
 
Крайна дата за съгласуване: 30.04.2014 г.
 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: vroshleva@ееа.government.bg
 
Пълният текст на проекта на Наредба може да видите тук.
 
Проект на доклад до министъра на околната среда и водите може да видите тук.