Категории
Министерство

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори

Проектът на постановлението транспонира Директива 2013/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 година за изменение на Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори по отношение на пускането на пазара на преносими батерии и акумулатори, съдържащи кадмий и предназначени за използване в електрически инструменти без захранващ шнур, както и на клетъчни батерии с ниско живачно съдържание и за отмяна на Решение 2009/603/ЕО на Комисията в българското законодателство.

С проекта се въвеждат конкретизиращи текстове относно забраните за пускането на пазара на батерии, съдържащи кадмий и живак. Добавят се уточняващи текстове, свързани с регистрацията на лицата пускащи на пазара батерии и акумулатори, с цел въвеждане на единни изисквания за всички държави-членки на Европейския съюз. 

Крайната дата за съгласуване е 16.07.2015 г.
 

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail  dbaleva@moew.government.bg.

Проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за негодни за употреба батерии и акумулатори може да видите тук.

Проекта на доклад от министъра на околната среда и водите може да видите тук.