Категории
Министерство

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за ползването на повърхностните води

Наредбата за ползването на повърхностните води е приета с ПМС № 200 от 13.07.2011 г., обн., ДВ, бр. 56 от 22.07.2011 г., в сила от 22.07.2011 г. Издадена е на основание § 152, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Зaкона за водите (обн.ДВ, бр.61/2010 г.), и във връзка с чл. 135, ал.1, т.1а от Закона за водите (ЗВ).
 
Настоящият проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за ползването на повърхностни води  цели промяна на изискванията поставени в Наредбата, отнасящи се до ползването на воден обект – р. Дунав с цел изземване на наносни отложения, установяване на  възможни методи за отчитане и определяне на количеството на иззетия материал, както и ограничаване на изземването с наземни средства (багери, булдозери), за намаляване на въздействието от изземването върху бреговете на р. Дунав. Предлага се иззетите наносни отложения да се третират като товар и обработката им е необходимо да се подчини на действащите нормативни разпоредби за обработка на товари, превозвани по вода, която следва да се извършва само на посочените за тази цел пристанища. Прилагането на утвърдени способи за събиране, обработка и изчисляване на иззетия наносен материал ще доведе до повишаване ефективността на упражнявания контрол върху дейността по изземване на наносни отложения от река Дунав. 
 
С приемането на проекта на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за ползването на повърхностни води, резултатите, които ще се постигнат са: намаляване броя на изискваните документи, което ще доведе до по-бързо издаване на разрешителното; опростяване на процедурата по предоставяне на услугата; намаляване на финансовата тежест за фирмите; събиране на информация по служебен път и отпадане на необходимостта от предоставяне на документи, за които информацията е налична в ИА „Проучване и поддържане на река Дунав”, с което ще се подобрят условията за бизнеса при издаване на разрешителни за ползване на повърхностен воден обект река Дунав. 
 
Дата на публикуване на проекта на ПМС: 26.03.2015 г.
 
Крайна дата за предложения и становища: 15.04.2015 г.
 
Очакваме писмени предложения и становища от заинтересованите лица на е-mail: mariasg@moew.government.bg 
 
Пълният текст на проектa на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за ползването на повърхностни води  може да видите тук
 
Доклад до Министерския съвет за проекта на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за ползването на повърхностни води  може да видите тук.