Категории
Министерство

Проект на рамков документ „Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатичните промени“

С цел намаляване уязвимостта на страната от последиците от изменението на климата и подобряване капацитета за адаптиране на природните, социалните и икономическите системи към неизбежните негативни въздействия от климатичните промени, Министерство на околната среда и водите предприе стъпки към разработването на Национална стратегия за адаптация.
 
Възприет е поетапен подход при разработването на стратегията. Първият етап е подготовката на рамков документ „Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатичните промени“. Целта на този документ е, на базата на климатични модели и сценарии за България, да се направи оценка на риска от най-характерните за нашия географски район природни бедствия. Секторите, които обхваща рамковия докумен, са : селско стопанство, води, градска среда, енергетика, транспорт, строителство и инфраструктура, екосистеми и биоразнообразие, човешко здраве и туризъм. В рамковия документ е обърнато внимание и на трансграничното сътрудничество по въпроси, свързани с въздействието на климатичните промени.
 
Крайна дата за съгласуване: 18.04.2014 г.
 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следния електронен адрес:
 
bkabzimalska@moew.government.bg
 
Проектът на рамковия документ „Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатичните промени-Обща част“ може да видите тук
 
Проектът на рамковия документ „Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатичните промени-Специална част“ може да видите тук
 
Рецензия на документа може да видите тук.