Категории
Министерство

Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критериите за приемане на отпадъци на различни класове депа

На основание чл. 66, ал. 1 и 2 и чл. 69, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс оповестяваме публично, че пред министъра на околната среда и водите е открито производство по издаването на Заповед за утвърждаване на ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критериите за приемане на отпадъци на различни класове депа.


Ръководството има за цел да подпомогне заинтересованите лица – притежатели на отпадъци, оператори на депа и компетентните органи по околна среда по практическото прилагане на изискванията на НАРЕДБА № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, свързани с процедурите по приемане на отпадъци на различните класове депа. Ръководството трябва да се използва неразделно с НАРЕДБА № 6 от 27.08.2013г., която е водещия нормативен документ в областта на депонирането на отпадъци.


Основни моменти разгледани в ръководството са:

  • изисквания на нормативната база за изграждане и експлоатация на депа за отпадъци, основание и отговорни лица за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците;
  • определяне на отпадъците, които подлежат на изпитване за определяне на поведението им при излужване;  
  • документация необходима за основно охарактеризиране на отпадъците;
  • процедура по съгласуване на документацията от основното охарактеризиране на отпадъците;Крайна дата за съгласуване: 15. 01.2015 г.

Формата за участие на заинтересованите лица е представяне на писмени становища на е-mail: kkovachka@moew.government.bg

Пълният текст на проект на Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критериите за приемане на отпадъци на различни класове депа и приложения към него, може да видите тук.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5