Категории
Министерство

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества

Промените в Наредбата произтичат от задължението на държавата да транспонира в националното законодателство 3 (три) делегирани директиви на Комисията за изменение и допълнение на Приложение ІІ и Приложение ІV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.  

С проекта на ПМС се изменят:

  • Приложение № 1 на Наредбата като към списъка с ограничените веществата се добавят още четири вещества, които могат да окажат отрицателно въздействие върху здравето на човека и околната среда, включително по време на дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; и
  • Приложение № 3 на Наредбата, в което се добавят изключения от съществуващите ограничения за употреба на определени опасни вещества (живак и олово) в  материали и компоненти на определено ЕЕО (медицински изделия и медицински уреди за инвитро диагностика), за които липсват подходящи заместители или пък заместването им е технически неосъществимо.

Крайна дата за съгласуване: 23.10.2015 г.

Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следните електронни адреси: pluleva@moew.government.bg и mgaygurova@moew.government.bg.

Пълният текст на проекта на ПМС може да видите ТУК.

Проект на доклада от министъра на околната среда и водите може да видите ТУК.

Таблиците за съответствие може да видите ТУК.