Категории
Министерство

Проект на правилник за дейността на Националния експертен съвет по изменение на климата

В съответствие с чл. 3, ал. 4 и 5 от приетия през март 2014 г. Закон за ограничаване изменението на климата, Министерство на околната среда и водите стартира процедура по сформиране на състава на Националния експертен съвет по изменение на климата.
 
Съветът ще бъде независим консултативен орган, който ще подпомага министъра на околната среда и водите при формирането на позиции, становища и поемането на инициативи за цялостно провеждане на държавната политика по ограничаване изменението на климата.
 
В тази връзка бе подготвен проект на заповед за утвърждаване на Правилник за дейността на Националния експертен съвет по изменение на климата.
 
Крайна дата за съгласуване: 27.10.2014 г.
 
Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: bkabzimalska@moew.government.bg
 
Пълният текст на проектa на заповед за утвърждаване на Правилника може да видите тук.