Категории
Министерство

протокол

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: главен експерт – 1 брой. в административно звено: дирекция „Фондове на ЕС за околна среда”, отдел „Мониторинг” І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНК...

 • ПРОТОКОЛ

  За проведен практически изпит по английски език с кандидатите за длъжностите: държавен експерт по контрол на риска от големи аварии и управление на химикали, главен експерт по управление на химикали...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на експерт за дирекция “Фондове на ЕС за околна среда”, при следните условия: 1. Длъжност: 1.1 Главен експерт в отдел „Мониторинг” – 1 бр. 2. Минимални и допълнителни изисквания за ...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжностите: държавен експерт по контрол на риска от големи аварии и управление на химикали, главен експерт по управление на химикали  и  младши експерт ...

 • ПРОТОКОЛ

    за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: младши експерт в дирекция „Опазване чистотата на въздуха”, отдел „Емисии и преносни процеси в атмосферата” І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, ...

 • ПРОТОКОЛ

  за проведен тест с кандидатите за длъжността: главен сътрудник по УЕПП в административно звено: дирекция „Фондове на ЕС за околна среда” І. Списък с резултатите на кандидатите явили се на тест, ...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: главен сътрудник по УЕПП в административно звено: дирекция „Фондове на ЕС за околна среда” І. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА, СЛЕД ПРЕГЛЕД НА ...

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

  МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за избор на експерти за дирекция “Превантивна дейност”, при следните условия: 1. Длъжности: 1.1. държавен експерт по контрол на риска от го...

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС

  МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА КОНКУРС за избор на експерт за дирекция “Опазване чистотата на въздуха”, при следните условия: 1. Длъжност - младши експерт по големи горивни инст...

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР

  МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР на сътрудници по управление на Европейски проекти и програми – при следните условия: І. Изисквания за заемане на длъжностите: ...

 • ПРОТОКОЛ

  ПРОТОКОЛ За проведен практически изпит с кандидатите за длъжността старши експерт в дирекция „Национална служба за защита на природата”, отдел „Биологично разнообразие” На основание Заповед  № Р...

 • ПРОТОКОЛ

  За проведен тест и практически изпит по английски език с кандидатите за длъжностите: държавен експерт по управление на химикали; главен експерт по оценка на въздействието на околната среда; главен е...