Категории
Природа

Растения

ДЕЙСТВАЩИ ПЛАНОВЕ

 • План за действие за опазване на Бледожълт равнец (Achillea ochroleuca Ehrh.)
 • План за действие за опазване на Тракийския равнец (Achillea thracica) (2014 - 2023)
 • План за действие за опазване на Арабската етионема (Aethionema arabicum) (2014 - 2023)
 • План за действие за опазване на Вебиев див бадем (Amygdalus webbii Spach.)
 • План за действие за опазване на Маришкото подрумиче (Anthemis argyrophylla)
 • План за действие за опазване на Планинския пелин (Artemisia chamaemelifolia)
 • План за действие за опазване на Люспесто изтравниче (Asplenium lepidum)
 • План за действие за опазване на Тракийския клин (Astracantha thracica)
 • План за действие за опазване на Вълнестоцветно сграбиче (Astragalus dasyanthus Pall.)
 • План за действие за опазване на Мехуресточашков клин (Astragalus physocalyx Fisch.)
 • План за действие за опазване на Уехтрицова урока (Bupleurum uechtritzianum)
 • План за действие за опазване на Скалната метличина (Centaurea finazzeri)
 • План за действие за опазване на Трижилковата метличина (Centaurea trinervata)
 • План за действие за опазване на Вагеницова метличина (Centaurea wagenitziana Bancheva & Kit Tan)
 • План за действие за опазване на Келереров центрантус (Centhranthus kellereri)
 • План за действие за опазване на Ружевидната поветица (Convolvulus althaeoides L.)
 • План за действие за опазване на Сребристата поветица (Convolvulus holosericeus)
 • План за действие за опазване на Съчленен коринефорус (Corynephorus divaricatus)
 • План за действие за опазване на Балканското часовниче (Erodium absinthoides)
 • План за действие за опазване на Триразделнолистен ериолобус (Eriolobus trilobata) (2015 - 2024)
 • План за действие за опазване на Катерлива ефедра (Ephedra fragilis)
 • План за действие за опазване на Немската жълтуга (Genista germanica)
 • План за действие за опазване на Осилест здравец (Geranium aristatum Freyn & Sint.);
 • План за действие за опазване на Блатното секирче (Lathyrus palustris)
 • План за действие за опазване на Панчичево секирче (Lathyrus pancicii)
 • План за действие за опазване на Глухарчевидната жълтица (Leontodon saxatilis Lam.)
 • План за действие за опазване на Родопски крем (Lilium rhodopaeum) (2008 – 2017)
 • План за действие за опазване на Българска гърлица (Limonium bulgaricum)
 • План за действие за опазване на Блатния плаун (Lycopodiella inundata)
 • План за действие за опазване на Еднодомна манния (Mannia androgyna (L.) A.Evans)
 • План за действие за опазване на Атинската мерендера (Merendera attica (Spruner ex Tomm.) Boiss. & Sprune)
 • План за действие за опазване на Ароматна матиола (Matthiola odoratissima (M. Bieb.) R. Br.)
 • План за действие за опазване на Муховидната пчелица (Ophrys insectifera);
 • План за действие за опазване на Провански салеп (Orchis provincialis) (2015 - 2024)
 • План за действие за опазване на Гигантският живовляк (Plantago maxima)
 • План за действие за опазване на Храстовидния очиболец (Potentilla fruticosa)
 • План за действие за опазване на Стояновото лютиче (Ranunculus stojanovii Delip.)
 • План за действие за опазване на Кристална ричия (Riccia crustata Trab.)
 • План за действие за опазване на Розмаринолистната върба (Salix rosmarinifolia L.)
 • План за действие за опазване на Българския сърпец (Serratula bulgarica)
 • План за действие за опазване на Разпростряно (Алпийско) плюскавиче (Silene alpina)
 • План за действие за опазване на Нарязанолистен тъжник (Spiraea crenata)
 • План за действие за опазване на Петниста сверция (Swertia punctata Baumg.)
 • План за действие за опазване на Вълнеста козя брада (Tragopogon floccosus Waldst. & Kit.)
 • План за действие за опазване на Наплъстена трихоколеа (Trichocolea tomentella (Ehrh.) Dumort.)
 • План за действие за опазване на Пиринско лале (Tulipa pirinica Delip.)
 • План за действие за опазване на Анасоновия лопен (Verbascum anisophyllum) (2014 - 2023)
 • План за действие за опазване на Жлезист (Пурпурен) лопен (Verbascum purpureum) (2015 - 2024)
 • План за действие за опазване на Родопски лопен (Verbascum spathulisepalum) (2015 - 2024)
 • План за действие за опазване на Цар-Борисов лопен Verbascum tzar-borisii (Dav. ex Stoj.) Stef.-Gat.
 • План за действие за опазване на Наделенолистното великденче (Veronica multifida)

ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ С ИЗТЕКЛА ВАЛИДНОСТ

 • План за действие за опазване на Шахматовидна ведрица (Fritillaria meleagroides) (2005 – 2014);
 • План за действие за опазване на Архангелиев лазерпициум (Laserpitium archangelica) (2005 – 2014);
 • План за действие за опазване на Сибирски див тютюн (Ligularia sibirica) (2005 – 2014);
 • План за действие за опазване на Величествена осмунда (Osmunda regalis) (2005 – 2014);
 • План за действие за опазване на Ниска теменуга (Viola pumila) (2005 – 2014);
 • План за действие за опазване на Родопско лале (Tulipa rhodopaea) (2008 – 2017)

ПЛАНОВЕ В ПРОЦЕС НА ПРИЕМАНЕ

УВАЖАЕМИ ВНОСИТЕЛИ, за да намалим количеството на употребяваната хартия при внасяне за съгласуване на задания за разработване на планове за действие и готови планове, и с това да допринесем за опазването на природата, препоръчително е те да бъдат разпечатвани двустранно.

ВЪЗЛОЖЕНИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ ПЛАНОВЕ

ВИД

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Aegilops dichasians  ИБЕИ (ИБ), 2011
Amygdalus х delipavlovii  ИБЕИ (ИБ), 2011
Rhaponticoides amplifolia  ИБЕИ (ИБ), 2011
Veronica baumgartenii  ИБЕИ (ИБ), 2011
Fissidens fontanus  ИБЕИ (ИБ), 2011