Категории
Природа

НАТУРА 2000

1. Уведомление за инвестиционно предложение (съгласно приложение № 1 към  чл.10, ал.1 от Наредбатаза ОС)

2. Уведомление за план, програма или проект (съгласно приложение № 1 към  чл.10, ал.1  от Наредбатаза ОС)

3. Уведомление за инвестиционно предложение  ( съгласно приложение № 1 към чл.10, ал.1 и

Приложение № 2 към чл.10, ал. 2  от Наредбата за ОС)

4. Уведомление за план, програма или проект (съгласно приложение № 1 към чл.10, ал.1 и

Приложение № 2 към чл.10, ал. 2  от Наредбата за ОС)