ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ

> СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
> ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
> ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Законодателство


> ОВОС

ОВОС


Законодателство

Образци на заявления - ОВОС
Контакти
Полезни връзки

Show less
> АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ

Политиката по предотвратяване и контрол на замърсяването на околната среда се състои от комплекс от превантивни инструменти, осъществявани от Министерството, подпомагано от Дирекция „Превантивна дейност“:

Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ – превантивен инструмент за идентифициране и оценяване на евентуалните въздействия върху околната среда и човешкото здраве от строителството и експлоатацията на инвестиционните предложения във всички отрасли на икономиката и развитието на инфраструктурата, на ранния етап от тяхното проучване и разработване, преди да е взето решение за реализацията им на конкретно място при съответната технология, начин на строителство и др.;

Екологична оценка /ЕО/- превантивен инструмент за оценяване на евентуалните значителни въздействия върху околната среда и човешкото здраве в резултат от прилагането на планове и програми от национално, регионално и местно равнище, които са в процес на изготвяне;

Комплексните разрешителни – превантивен инструмент при изграждането и експлоатацията на нови и за експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда;

Доброволните екологични инструменти – схемата за управление по околна среда и одит (EMAS) и Европейската схема за екомаркировка;

Екологичната отговорност – превантивен инструмент за отстраняване на нанесените екологични щети, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация и предотвратяване и отстраняване на непосредствена заплаха за екологични щети/ причинени екологични щети, на принципа “замърсителят плаща”.

Управление на химикали – превантивен инструмент за управление на рисковете от химикали при тяхното производство, употреба, съхранение, пускане на пазара, внос и износ в самостоятелен вид, в смеси и в изделия;

Предотвратяване на големи аварии – превантивен инструмент за намаляването на вероятността и последствията от големи аварии при работа с определени опасни вещества