22 март - Световен ден на водата, 2014

  1. Водата изисква енергия и енергията изисква вода

Водата е необходима за производството на почти всички форми на енергия. Енергия е необходима на всички етапи на водовземане, пречистване и разпределение на водните ресурси.
  1. Запасите са ограничени и търсенето се увеличава

Нуждата от питейна вода и енергия ще продължи да нараства значително през следващите десетилетия. Нарастващата нужда ще донесе големи предизвикателства и ще изразходи ресурси в почти всички региони, особено в развиващите се и нововъзникващите икономики.
  1. Пестенето на енергия е пестене на вода. Пестенето на вода е пестене на енергия

Решенията, свързани с водоснабдяване, разпределение, цена и използване на водата и енергията влияят едно на друго
  1. Т.нар.  “Милиард на дъното” спешно се нуждае както от достъп до вода, така и от санитарни услуги и електроенергия

В световен мащаб около 1,3 млрд. души в момента живеят без електричество, 780 милиона души нямат достъп до безопасна питейна вода и 2.5 млрд. души са без канализация. Водата и електричеството са от решаващо значение за намаляването на бедността .
  1. Наложително е подобряването  на водната и енергийна ефективност,  както и координирани и съгласувани действия

По-доброто разбиране между двата сектора на връзките и последствията един върху друг ще подобри координацията в областта на енергетиката и водното планиране, което ще доведе до намаляване на неефективността. Политици, плановици и практици могат да предприемат стъпки за преодоляване на бариерите, които съществуват между съответните им области. Иновативни и прагматични национални политики могат да доведат до по-ефективно и рентабилно предоставяне на водни и енергийни услуги.