Кампания „Национална седмица на делфините 2013“


Кампанията се провежда със съдействието на Министерство на околната среда и водите и се финансира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. В рамките на кампанията в различни градове ще бъде представена изложба с макети в естествен размер на видовете делфини, които се срещат в Черно море, с интерактивни презентации, прожекция на филми, представяне и раздаване на информационни материали – брошури, листовки, стикери, флаери, картинки за оцветяване. Кампанията стартира от Балчик, след което гостува в Каварна и ще продължи през Бургас, Стара Загора, Пловдив и София. Обиколката завършва на 26 октомври в Националния природонаучен музей в София. След това макетите ще бъдат изложени във Варна, където ще бъде финалът на кампанията в дните, предхождащи Международния ден на Черно море – 31 октомври.
Целта на кампанията е да запознае обществеността с делфините, срещащи се в Черно море – тяхната  биология, екология, заплахи, както и с проблемите, свързани с тяхното опазване. Макар да е насочена най-вече към учениците, тя цели също да ангажира вниманието на цялата общественост с необходимостта от защита на морските бозайници и с въпросите относно екологичното състояние на Черно море.
В Черно море, включително в българската акватория, се срещат три вида делфини – обикновен делфин, афала и морска свиня. Като всички китоподобни бозайници, те са уязвими за множество различни заплахи, като инциденти при улов с рибарски мрежи, намаляване на хранителната база дължаща се на неустойчиво ползване на рибните запаси, унищожаване на местообитания, замърсяване на морските води.
У нас и трите вида делфини са обявени за защитени чрез разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие. България е страна-членка на Споразумението за опазване на китоподобните бозайници в Черно море, Средиземно море и прилежащата Атлантическа зона (ACCOBAMS), чиято основна цел е да работи за намаляване на заплахите пред популациите на видовете китове и делфини в обхвата на своето действие, обогатяване на научните познания за тези видове и повишаване на ролята на обществеността. Страните по Споразумението обединяват своите действия за опазване на китоподобните бозайници и предприемане на мерки за забрана за умишлено улавяне, намаляване на случайния приулов, създаване на морски защитени територии, мониторинг, разработване на програми за информиране, обучение и образоване на обществеността и за реагиране при извънредни ситуации. 
На интернет-страницата на Споразумението www.accobams.org може да бъде намерена обстойна информация по въпросите, свързани с опазването на китоподобните, проучванията на тези видове и тяхната биология.
/wp-content/uploads/filebase/Press/Kampanii/Delfini/Broshura_delfini.pdf
/wp-content/uploads/filebase/Press/Kampanii/Delfini/Flyer_dolphins.pdf
/wp-content/uploads/filebase/Press/Kampanii/Delfini/Listovka_delfini.pdf