ПЛАНОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ 2016 - 2022 г.

1415202149baner_purbПланове за управление на речните басейни 2016 – 2022 г. Плановете за управление на речните басейни 2016 – 2022 г. ще подобрят качеството на водите в страната и качеството на живота в по-малките населени места Мерките от Плановете влизат в сила през 2016 г. и стават задължителни за бизнеса и общините в страната В момента, в който новите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) влязат в сила през 2016 г., те ще станат задължителни за общините и бизнеса в страната. Това стана ясно на пресконференция в Пловдив вчера, с участието на директора на Дирекция „Управление на водите“ към МОСВ – Асен Личев и директорите на четирите Басейнови дирекции. Поводът на събитието беше официалният старт на информационна кампания, свързана с новите ПУРБ, които към момента са на етап обществено обсъждане на Междинния преглед на значимите проблеми в управлението на водите по места, на базата на който се изграждат и самите Планове. „Консултирането и подлагането на обществено обсъждане на Междинния преглед е от изключително значение за целия процес на планиране, тъй като от правилното определяне на проблемите на водите в района зависи и правилното планиране в следващия етап на подходящи мерки за решаване на тези проблеми и съответно – постигането на определените цели на ПУРБ – доброто състояние на водите“, апелира към повишена гражданска активност Асен Личев и продължи: „Тези планове засягат цялото население на България, така че при изготвянето им, всеки един трябва да заяви какво иска от държавата по отношение на това каква вода трябва да му бъде доставяна – за пиене и за производство, защото в следващите шест години до 2022 г., тези планове, които ще бъдат одобрени от Министерски съвет, стават закон.“ Чрез новите ПУРБ ще се приемат мерки за подобряване на качеството на повърхностните и подпочвените води. В тази връзка ще бъдат предвидени мерки, свързани с подобряване качеството на живота в по-малките населени места (изграждане на канализационни системи и пречиствателни станции за отпадъчни води), с подобряване качеството на екосистемите в отделните райони на страната, както и такива за ограничаване на индустриалното замърсяване и намаляване въздействието върху водните системи от водоползвателите. Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) са основен инструмент за управлението на водите на басейново ниво, припомниха още организаторите на събитието. Те са планови документи, които се изготвят от басейновите дирекции за период от шест години и от влизането им в сила се превръщат в задължителен документ за местния бизнес, свързан с различни водни тела, местната власт и общественост. Покана за откриване на Националната информационна кампания Информационна брошура