Категории
Профил на купувача

Обществена поръчка по реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет „Доставка на копирна хартия”, обособена позиция № 1 „Доставка на рециклирана копирна хартия“ по рамково споразумение № СПОР-426/26.10.2015 г.
/архив/

Номер: 139
актуална от: 23 ноември 2015 | 18:49
актуална до: 31 март 2018 | 17:30

Вид на ОП: По реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферти: до 6 работни дни от датата на получаване на поканата - до 17.00 ч. на 01.12.2015 г. в отдел „Канцелария и обслужване на едно гише” на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, партер.

Дата, час и място за отваряне на представените оферти: на 02.12.2015 г. от 11.00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22

Не са открити записи
Не са открити записи