Категории
Профил на купувача

Предварителни обявления за услуги
/архив/

Номер: 149
актуална от: 29 февруари 2016 | 12:56
актуална до: 01 март 2017 | 00:00


Организиране на събития, семинари и конференции във връзка с изпълнението на програми BG02 и BG03 на ФМ на ЕИП 2009-2014
Избор на консултанти специалисти по води и биологично разнообразие, които да подпомагат дейността на Програмния оператор
Изпълнение на дейности по управление на проект MetEcoSMAP
Обслужване на персонала на ЦА на МОСВ от Служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи
Изготвяне на Наредба за устойчивост на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването и Методика за определяне на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл и биогоривата вследствие на преки и непреки промени в земеползването
Разработване и издаване на Стратегия за опазване на биологичното разнообразие в Р България и Национален план за биологичното разнообразие 2016-2022 г.
Поддръжка на информационна система за защитени зони, изградена по проект DIR-59318-2-3 „Разработване и внедряване на информационна система за защитените зони от екологична мрежа „Натура 2000“
Възлагане разработването и внедряването на нова електронна информационна система с база данни за предприятия с нисък и висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава седма, раздел първи на ЗООС и софтуер за оценка на риска
Извършване на устни и писмени преводи, включително симултанни и консекутивни преводи, за нуждите на Министерството на околната среда и водите
Разработване на ръководство за прилагане на йерархията за отпадъци, в т.ч. при опасните отпадъци
Строителен надзор на „Закриване и рекултивация на общинско депо Дряново, област Габрово“
Възлагане от министъра на околната среда и водите на текущи проверки относно изпълнението на условията в издадените разрешения, поставените цели и изпълнението на изискванията, определени в ЗУО и в наредбите по чл. 13, ал. 1, в т.ч. проверка на икономическата информация, доказваща пуснатите на пазара продукти, в резултат на чиято употреба се образуват масово разпространени отпадъци, събирането, повторната употреба, рециклирането и оползотворяването на отпадъците, както и на размера на начислените такси по чл. 59 и/или извършените разходи за дейности с отпадъци
Доизграждане на системите за мониторинг на количеството на водите
Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществени интереси на Министерството на околната среда и водите по обособени позиции
Избор на оператор за доставка на мобилни комуникационни услуги за нуждите на Министерството на околната среда и водите
Разработване и внедряване на информационна система за управление и поддръжка на публичен регистър по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ)

Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи
Не са открити записи