Категории
Профил на купувача

Обществена поръчка по реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП: “Доставка на канцеларски материали”, обособена позиция № 2: „Доставка на пликове и бланки” по рамково споразумение СПОР-45/14.10.2014 г.
/архив/

Номер: 93
актуална от: 22 декември 2014 | 16:36
актуална до: 31 декември 2016 | 17:00

Вид на ОП: По реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферти: до 5 работни дни от датата на получаване на поканата - до 17.00 ч. на 06.01.2015 г., в отдел „Канцелария и обслужване на едно гише” на Министерство на околната среда и водите, гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, партер.

Дата, час и място за отваряне на представените оферти: на 07.01.2015 г. от 10.00 часа в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22 по процедура с предмет: “Доставка на канцеларски материали”, обособена позиция № 2: „Доставка на пликове и бланки” по сключено Рамково споразумение от ЦООП № СПОР-45/14.10.2014 г.

Не са открити записи
Не са открити записи