Категории
Профил на купувача

Обществена поръчка по реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства” по обособена позиция № 3: Доставка на съвместими тонери за копирни и печатащи устройства; по рамково споразум
/архив/

Номер: 95
актуална от: 05 януари 2015 | 15:22
актуална до: 05 януари 2017 | 17:30

Вид на ОП: По реда на чл. 93б, ал. 3, т. 1 от ЗОП

Краен срок за подаване на оферти: до 12.01.2015 г., във времето от 9,00 ч. до 17,30 ч., в сектор „Канцелария и обслужване на едно гише” на Министерство на околната среда и водите – гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22, партер.

Дата, час и място за отваряне на представените оферти: 13.01.2015 г. от 14,00 ч. в сградата на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) – гр. София 1000, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 22 по процедура с предмет: „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства” по обособена позиция № 3: ''Доставка на съвместими тонери за копирни и печатащи устройства'' по сключено Рамково споразумение от ЦООП № СПОР-47/03.11.2014 г.

Не са открити записи
Не са открити записи