СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДАТА На 17 март 2014 г. стартира националната кампания за водите за отбелязване на Световния ден на водата - 22 март "Вода и енергия".


Водата и енергията са тясно свързани и взаимозависими. Производството и преносът на енергия изискват използването на водните ресурси, особено що се отнася до водно-електрическите, ядрените и термалните източници на енергия.
От друга страна, около 8% от произведената в световен мащаб енергия се използва за изпомпване, обработка и пренос на водата до различните потребители.

През 2014 г. системата на ООН, работейки в тясно сътрудничество с държавите членки и други заинтересовани страни, ще насочи колективното внимание към връзката между вода и енергия, особено що се отнася до преодоляването на неравенството и подобряването на битовите условия на хората, живеещи в гета и бедни селски райони. На много от тях се налага да оцеляват без достъп до чиста питейна вода, качествено здравеопазване, достатъчно храна и енергийни услуги. Цел на ООН през тази година ще бъде също да съдейства за разработването на политики и рамки, които да послужат като връзка между министерствата и отделните сектори, водейки по този начин до енергийна сигурност и устойчиво ползване на водите в условията на зелена икономика. По-специално внимание ще бъде обърнато на това да се разграничат най-добрите практики, които могат да превърнат в реалност една водно и енергийно ефективна „Зелена индустрия“.

Цели на Световния ден на водата през 2014 г.:

1. Повишаване на информираността относно взаимовръзките между водата и енергията;
2. Принос към политиката на диалог, фокусиращ се върху широк спектър от въпроси, отнасящи се до взаимовръзката „вода и енергия“;
3. Чрез конкретни проучвания да се демонстрира на отговорните за вземането на решения в енергийния и водния сектор, че интегрираните подходи и решения по водно-енергийните въпроси могат да постигнат по-големи икономически и социални въздействия;
4. Да се набележат въпроси, касаещи формирането на политики и развитието на капацитет, в сферата на които системата на ООН и по-конкретно частите, занимаващи се с със секторите вода и енергия, могат да дадат значим принос;
5. Да се набележат ключовите заинтересовани страни във връзката „вода – енергия“ и активно да се ангажират в по-нататъшното развитие на тази връзка;
6. Да се даде съответният принос към дискусиите след 2015 г., по отношение на връзката между енергия и вода.

http://www.unwater.org/worldwaterday/about-world-water-day/world-water-day-2014-water-and-energy/en/
    

История
Световният ден на водата е обявен през 1993 г. с резолюция на Общото събрание на ООН. Празникът се отбелязва по решение на Конференцията на ООН за околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро, Бразилия през 1992 година.
Резолюцията на Общото събрание на ООН отчита, че важността на водните ресурси не се оценява достатъчно. В резултат на това все повече страни се изправят пред остър дефицит на вода. В резолюцията се пледира за осъзнаване на връзките, които съществуват между икономическото развитие на Света и отделните страни и опазването на природните екосистеми, за третиране на водата като икономическо благо и за по-голямо участие на обществото при съставянето на програмите за управление на водните ресурси.
Три четвърти от повърхността на Земята са покрити с вода, но само 0,6% от това количество са достъпни и годни за използване от човека за питейни нужди. Водата е един от най-важните компоненти на природата, тя съставлява 75% от човешкият организъм.
Водата е неизчерпаем ресурс и за разлика от повечето други тя няма заместители. Разумното й ползване е грижа на всеки един от нас. Съумеем ли да съхраним това богатство, ние ще дадем своя принос за опазването на глобалното природно наследство. Нека не лишаваме поколенията след нас от това, което им се полага.