Днес отбелязваме Световния ден на влажните зони

02 февруари 2017 | 13:26
Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. През 1971 г. на същата дата в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони.  Рамсарската конвенция е първият и единствен до днес международен  договор  за опазване и устойчиво ползване на природните ресурси, насочен към специфичните екосистеми. Целта на конвенцията е опазване и разумно ползване на влажните зони като местообитания на водолюбиви птици, отчитайки ги като международен ресурс. Сега е разширена и към опазване на влажните зони във всички аспекти. През 2017 г. Световният ден се отбелязва под наслов „Влажните зони за намаляване на риска от природни бедствия“ (Wetlands for Disaster Risk Reduction), определен от Постоянния комитет на конвенцията. Изборът подчертава ролята на влажните зони за намаляване на неблагоприятните последствия от наводнения, засушаване, циклони и значението на влажните зони при защита от такива природни бедствия. Влажните зони задържат водните количества при паднали обилни валежи и намаляват риска от наводнения. При периоди на засушаване те служат като естествени резервоари на водата, с което забавят засушаването и компенсират недостига на вода. Рамсарските места в България са “Атанасовско езеро”, “Комплекс Беленски острови”, “Дуранкулашко езеро”, “Остров Ибиша”, “Шабленско езеро”, “Местността Пода”, “Поморийско езеро”, “Комплекс Ропотамо”, “Езеро Сребърна”, “Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато”.  Общата им площ е 49 912, 43 ха , което е 0.45% от територията на страната. За влажните зони: Те са екосистеми, в които водата е основният фактор, от който зависят екологичните условия и свързаните с тях животни и растения. Съгласно Конвенцията, влажните зони са „блата, торфища, мочурища или открити водни площи, естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени, включително територии с морска вода, дълбочината на които при отлив не надхвърля шест метра”.  Значение на влажните зони
  • Те са едни от най-продуктивните екосистеми на Земята. Поддържат богатство от растения, риби, земноводни, влечуги, птици, бозайници и безгръбначни.
  • Имат изключително важна роля за кръговрата на водата като възстановяват водните запаси и подхранват подпочвените води.
  • Особено ценна е способността им да пречистват преминаващите през тях води. На много места по света се изграждат изкуствени блата с тази цел.
  • Влажните зони предпазват от наводнения, като поемат голяма част от повърхностните води.
  • В утайките им се задържат въглероден диоксид, метан и др. газове, затова са важни за смекчаване на климатичните промени.
  • Имат голяма стойност за живота на хората като водоизточник, място за риболов, събиране на билки, животновъдство и др. Плодотворните почви около тях са подходящи за земеделие.
  • Предлагат добри условия за отдих и туризъм.