Наредба № 3 от 25.04.2006 г. за изискванията за създаването, поддържането и съдържанието на регистрите

НАРЕДБА № 3 от 25.04.2006 г. за изискванията за създаването, поддържането и съдържанието на регистрите на агломерациите, основните пътища, железопътни линии и летища в страната

Издадена от министъра на здравеопазването, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 38 от 9.05.2006 г.

Раздел I

Общи положения

 

 Чл. 1. С тази наредба се определят съдържанието, условията и редът за създаването, поддържането и съхранението на регистрите на агломерациите, основните пътища, железопътни линии и летища в страната, наричани по-нататък в наредбата "регистрите".

 

 Чл. 2. (1) Регистрите се изработват с цел документиране на основните характеристики на обектите по чл. 1 .

 (2) Регистрите осигуряват информация при разработване на стратегически карти за шум и планове за действие.

 (3) На вписване в регистрите подлежат само предвидените в наредбата обстоятелства и промените в тях.

 

 Чл. 3. (1) Данните в регистрите са публични и всички български и чуждестранни граждани и юридически лица имат право да извършват справки по вписванията и да получават извлечения от регистрите след писмено заявление пред министъра на регионалното развитие и благоустройството, съответно пред министъра на транспорта.

 (2) За извършването на справки, съответно за получаването на извлечения, заявителите по ал. 1 заплащат такса по тарифите за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, съответно на Министерството на транспорта.

 

Раздел II

Създаване, поддържане и съхранение на регистрите

Чл. 4. За агломерациите, основните пътища, основните железопътни линии и основните летища се водят отделни регистри.

 

 Чл. 5. Регистърът на агломерациите съдържа следните данни:

 1. наименование;
 2. код по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ДВ, бр. 73 от 1999 г.);
 3. местоположение - географски данни;
 4. площ в строителните граници съгласно Закона за устройство на територията;
 5. брой население съгласно национална база данни "Население";
 6. гъстота на населението в брой лица, пребиваващи по настоящ адрес на km2;
 7. защитени територии, паркове и др. - наименование, местоположение, площ;
 8. основни трасета на първостепенната улична мрежа - наименование, клас, дължина, широчина, брой пътни ленти в двете посоки, покритие, брой моторни превозни средства в приведени единици за върхов час, характеристика на транспортния поток (процентно съотношение между леките автомобили и тежкотоварните превозни средства);
 9. железопътни линии - местоположение, категория и номер на железопътната линия съгласно Наредбата за категоризация на железопътните линии в Република България, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии (ДВ, бр. 112 от 2001 г.), дължина, широчина, вид на железопътната линия - еднопътна, двупътна или с повече пътища, електрифицирани участъци - дължина, местоположение, брой влакови композиции, преминаващи за една календарна година, средна скорост на товарните и пътническите влакови композиции, описание на гарите и спирките - брой, наименование, наличие на локомотивни и вагонни депа, товарни и контейнерни терминали - брой, капацитет, маневрена дейност, разположение в населеното място, брой коловози;
 10. трамвайни линии - местоположение, дължина, широчина на коловоза, брой мотриси във върхов час;
 11. летища във и в близост до агломерацията - индикатор за местоположението на летището и неговото име съгласно Сборника за аеронавигационна информация и публикация, местоположение - спрямо населеното място, обща площ, брой на пистите, дължина и широчина на всяка от пистите, тип на настилките, тип и максимален тонаж на обслужваните въздухоплавателни средства, опериращи на летището, описание на противошумните процедури и схемите на излитане и кацане, брой на излитанията и кацанията за една календарна година;
 12. пристанища - наименование, регистрационен код на пристанището съгласно Наредба № 19 от 2004 г. за регистрация на пристанищата на Република България (ДВ, бр. 111 от 2004 г.), територия на пристанището, брой на корабните места - пътнически и товарни, наличие на директна връзка с пътната и железопътната мрежа, площ на откритите и закритите складове, характер на обработваните товари.

 

Чл. 6. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството организира създаването, поддържането и съхраняването на регистрите на агломерациите и основните пътища в страната.

 (2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството определя длъжностно лице, което отговаря за дейностите по ал. 1.

 (3) По искане на министъра на регионалното развитие и благоустройството кметовете на общини предоставят необходимите данни за съставяне на регистъра по чл. 5 . Данните по чл. 5, т. 9, 11 и 12 се предоставят на кметовете на общини от съответните експлоатационни дружества и Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", Национална компания "Железопътна инфраструктура" и Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".

 (4) Министърът на регионалното развитие и благоустройството в съответствие с регистрите, които поддържа, ежегодно до края на февруари определя агломерациите, които подлежат на разработване на стратегически карти за шум и планове за действие, и незабавно уведомява съответните общински органи за необходимостта от тяхното разработване.

 

 Чл. 7. Регистърът на основните пътища съдържа следните данни:

 1. номер и наименование на пътя съгласно Списък на републиканските пътища в Република България (ДВ, бр. 109 от 2004 г.);
 2. местоположение - урбанизирани територии, защитени територии, паркове и др., през които преминава пътят;
 3. дължина;
 4. широчина на пътното платно;
 5. брой пътни ленти в двете посоки;
 6. покритие;
 7. брой моторни превозни средства, преминаващи за една календарна година;
 8. характеристика на транспортния поток (процентно съотношение между леките автомобили и тежкотоварните превозни средства).

 

Чл. 8. Регистърът на основните железопътни линии съдържа следните данни:

 1. категория и номер на железопътната линия съгласно Наредбата за категоризация на железопътните линии в Република България, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии (ДВ, бр. 112 от 2001 г.);
 2. местоположение - урбанизирани територии, защитени територии, паркове и др., през които преминава железопътната линия;
 3. дължина;
 4. широчина на железопътната линия;
 5. вид на железопътната линия - еднопътна, двупътна или с повече пътища;
 6. електрифицирани участъци - дължина, местоположение;
 7. описание на гарите и спирките - брой, наименование, населено място, брой жители;
 8. локомотивни и вагонни депа, товарни и контейнерни терминали - брой, капацитет, маневрена дейност, разположение в населеното място, брой коловози, населено място, брой жители;
 9. брой влакови композиции, преминаващи за една календарна година;
 10. средна скорост на товарните и пътническите влакови композиции.

 

 Чл. 9. Регистърът на основните летища съдържа следните данни:

 1. индикатор за местоположението на летището и неговото име съгласно Сборника за аеронавигационна информация и публикация;
 2. местоположение - спрямо населеното място;
 3. обща площ;
 4. брой на пистите;
 5. дължина и широчина на всяка от пистите;
 6. тип на настилките;
 7. тип и максимален тонаж на обслужваните въздухоплавателни средства, опериращи на летището;
 8. описание на противошумните процедури и схемите на излитане и кацане;
 9. брой на излитанията и кацанията за една календарна година.

 

Чл. 10. (1) Министърът на транспорта организира създаването, поддържането и съхраняването на регистрите на основните железопътни линии и летища в страната.

 (2) Министърът на транспорта определя длъжностно лице, което отговаря за дейностите по ал. 1.

 

Чл. 11. Поддържането на регистрите се състои в отразяване на настъпили промени в резултат на експлоатацията, модернизацията и реконструкцията на обектите по чл. 1 .

 

Чл. 12. Регистрите се съхраняват на хартиен и магнитен носител.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

 • 1. По смисъла на тази наредба:
 1. Регистърът, воден на хартиен и магнитен носител, е база данни със структура и съдържание, съответстващи на чл. 5 , 7 , 8 и 9 .
 2. Експлоатационни дружества са летищните и пристанищните оператори и лицензираните железопътни превозвачи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

 • 2. Наредбата се издава на основание чл. 11, т. 7 от Закона за защита от шума в околната среда.