Отговор на Никола Тишев, народен представител от ПГ на БСП за България, относно възстановяването на работата на регионалното депо за отпадъци край с. Братово, община Бургас

24 ноември 2017 | 13:24

24 ноември 2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТИШЕВ,

В деня на бедствието, както и два дни по-късно, посетих Бургас и регионалното депо за битови отпадъци. На място, заедно с кмета на община Бургас, директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите и директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“, се запознахме със ситуацията, причинена от обилните дъждове и предприехме своевременни действия на общинско и национално ниво. Целта беше овладяване на последиците и предотвратяване на значително въздействие върху околната среда в следствие на наводнението и преустановяване работата на регионалната система за управление на отпадъците. Изисках от оператора на депото да представи План за извършване на ремонтно-възстановителните и строителни работи по отстраняване на последствията от проливните дъждове и наводнението на депото. От него получих този срок от 30 дни, който и вие цитирате.

В следствие на изготвен от мен и министъра на здравеопазването доклад за целите на осигуряване третирането на отпадъците от 9-те общини в регион Бургас, се прие Решение № 660/31.10.2017 г. на МС, с което се обособяват площадки за временно съхранение на отпадъците.

В изпълнение на одобрения от РИОСВ план, с цел възстановяване нормалната работа на регионалната система, са извършени следните ремонтно-възстановителни дейности и строително-монтажни работи по отстраняване на последствията от проливните дъждове:

  • Укрепена е дигата на клетката, като предстоят дейности по нейното възстановяване
  • Почистени са пътищата, площадките, инсталациите, сградите и отводнителните канавки от свлечените земни маси
  • Възстановен е временният път в Клетка №1 и дренажния слой на клетката
  • Почистени от земни маси и наноси са приемните резервоари на локалната пречиствателна станция за отпадъчни води и канализационните шахти в обекта
  • Възстановена е работата на балиращата система към инсталацията за сепариране
  • Продължава почистването на попадналите земни маси в ретензионния басейн и възстановителните дейности по дигите, както и корекцията на водоприемната зона на входа на съоръжението
  • Почистват се резервоара и помпенето отделение за дъждовна и техническа вода
  • Възстановява се басейна за дренирали води
  • Продължават ремонтните дейности на всички помпи, електрически табла, комуникации и вентилация в помпеното отделение на резервоара за дъждовна и техническа вода, както и канавките за дъждовни води.

Срокът за възстановяване работата на регионалната система, съгласно представен в РИОСВ – Бургас план-график, е до 30.11.2017 г. и към момента няма значителни закъснения в изпълнението му.

Предприехме и превантивни действия, свързани с  актуализация на общинския и областния план за защита при бедствия за община Бургас и област Бургас в част „Наводнения“, включително с конкретни мерки и действия отнасящи се за регионалната система за управление на отпадъците.

В допълнение, съгласно условията на Комплексното разрешително за експлоатация, операторът е разработил Инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, включително наводнения.

Пояснения на министър Нено Димов в дуплика:

Считам, че с тези девет временни площадки, които направихме с решение на МС, сме разрешили проблема в конкретната ситуация и към 1 декември т. г. се надявам, поне по информацията, която имам досега, отпадъците да бъдат транспортирани и правилно обработвани в самото депо. Когато говорим за превенция в бъдеще време, голямата разлика, която имаше между община Бургас и община Камено, е в системата за ранно предупреждение. На едното място работеше, а на другото просто още не съществува. За съжаление Националната система с решение на съда се връща в начален етап – процедурата и ще трябва да стартира наново. Поставил съм си за цел да завърша тази система като цяло и в частност за ранното предупреждение, което видяхме, че може да спасява животи, а и не само. На практика това е основната мярка. А почистването на коритата, за които отговарят кметовете и областните управители е дейност, която се извършва на места по-успешно, на други – по-малко. Ключът е да вървим към системата за управление на водите и в частност – управление на риска.