Резултатите от извънредното пробонабиране не показват замърсяване на въздуха в Русе

30 октомври 2017 | 13:43

Резултатите от извънредните проби не показват замърсяване на атмосферния въздух в Русе. Пробонабирането е от началото на октомври в четири пункта на града – Западна промишлена зона, Индустриален парк – Русе, пункт „Левента“ и кв. „Възраждане“. Извънредните изпитвания на качеството на атмосферния въздух са предприети след множество сигнали на граждани за неприятни миризми през септември.

Анализът е направен посредством газ-хроматограф от акредитираната лаборатория на Изпълнителната агенция по околна среда в Стара Загора. 

Пробите на атмосферен въздух са изпитвани за наличие на 11 летливи органични съединения (ЛОС), които биха могли да се емитират от производствата в двете промишлени зони на Русе. В пункт кв. „Възраждане“ са изследвани 16 полициклични ароматни въглеводороди. Пункт „Левента“ е заложен като фонов, представителен за цялата територия на града. В Източната и Западната промишлена зона няма превишения на пределно допустимите концентрации на ЛОС, заложени в българското законодателството. Наличие на толуен и хлор-бензен в концентрации под нармите е установено на територията на Източната промишилена зона. 

В пунктовете „Левента“ и „Възраждане“ измерените концентрации на ЛОС са изключитолно ниски, под границата за количествено определяне за замърсителите. Пробонабирането е направено преди началото на отоплителния сезон, за да се елиминира влиянието на битовото отопление върху качеството на атмосферния възух.

Протоколите от извънредните изпитвания за атмосферния въздух в град Русе ще бъдат предоставени на Областния управител на Русе, община Русе и РЗИ.

РИОСВ – Русе е в готовност да извърши допълнително пробонабиране при необходимост. Качеството на атмосферния въздух продължава да се следи от трите автоматични измервателни станции в  кв. „Възраждане“ и „Здравец-Изток“. Данните от тях се публикуват на интернет страницата на инспекцията всеки ден.