Сигнал за замърсяване на р. Голяма провери РИОСВ – Смолян

28 ноември 2017 | 14:36

Екип на РИОСВ – Смолян провери за замърсяване на р. Голяма след сигнал за „побеляване“ на реката. На място бе изпратен екип с представители и на Басейновата дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория към ИАОС.

Източникът на замърсяването е хвостохранилището към Ермореченската обогатителна фабрика, констатираха експертите. След интензивните валежи, значително е повишен дебита на р. Ерма, преминаваща през хвостохранилището и вливаща се в р. Голяма. В резултат на това, се отмиват натрупаните в опашката на съоръжението отложения от хвоствов пясък.  

Изискано е становище на надзорният екип на обекта, включващо предложение за незабавни мерки за преустановането на изнасянето на хвостов пясък при аварийни ситуации. Операторът е задължен да следи експлоатацията на хвостохранилището, както и да извършва ежедневен мониторинг на отпадъчните води.

Взети са водни проби на изхода на хвостохранилището, където е заустването на отпадъчните води в р. Голяма. След анализ на пробите ще бъде преценено каква  административно-наказателна мярка да се приложи за допуснато замърсяване.

 

СНИМКА: Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"