Зам.-министър Николова участва в традиционната среща на държавите от Вишеградската четворка

12 октомври 2017 | 09:39

Заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова взе участие в традиционната среща в  Лилафюред, Унгария на държавите от Вишеградската четворка заедно с България, Хърватия, Румъния и Словения (V4 + 4). Основната цел на срещите на Вишеградската четворка е обединяване на усилията за постигането на общи цели в рамките на процеса на взимане на решения в ЕС. Във фокуса на срещата на 11 октомври 2017 г., организирана от Унгария в качеството й на ротационен председател на Вишеградската група, бяха въпроси, свързани с кръговата икономика, изменението на климата, опазването на биологичното разнообразие и предстоящото първо Българско председателство на Съвета на ЕС.

Зам.-министър Николова изтъкна важността на намаляването на административната тежест, особено по отношение на малките и средни предприятия – традиционен двигател за иновациите във всеки сектор. В контекста на усилията на ЕС за ограничаване на глобалното затопляне бяха разгледани законодателните досиета на секторите извън Европейската схема за търговия с емисии. Основата им задача е да допринесат за постигането на поетата от ЕС цел за намаляване на  емисиите с най-малко 40% до 2030 г.

Фокус бяха и проблемите, свързани със защитата на биологичното разнообразие в Европа от инвазивни чужди видове (ИЧВ) – растения и животни, навлизащи в нови, чужди за тях местообитания, които „превземат“ местната флора и фауна и увреждат околната среда.

България подчерта, че регионалното сътрудничество е основен фактор за управлението на ИЧВ. Страната ни е започнала създаването на регионални списъци за ИЧВ по биологични групи в рамките на проектите „Мрежа за инвазивни чужди видове в Югоизточна  Европа (ESENIAS)“ и „Мрежа за инвазивни чужди видове за Дунавския район (DIAS)“ (http://www.esenias.org/), която включва всички дунавски държави.

Зам.-министър Николова представи приоритетите на предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС. То е възможност за включване в дневния ред на ЕС на въпроси от особена важност за страната ни, каквито са качеството на атмосферния въздух и по-доброто законотворчество, включително чрез намаляване на административната тежест и опростяване на регулаторните режими.