Активизира се контролната дейност на регионалните структури на МОСВ

06 октомври 2009 | 10:34

През периода от началото на мандата на новия ръководен екип на МОСВ се активизира основната функция на регионалните структури на министерството - контролната дейност за прилагане на законодателството в областта на околната среда от стопанските субекти. Общо за цялата страна експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите /РИОСВ/ са извършили 3 817 проверки на обекти и са дали 2 058 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 206 акта и са издадени 219 наказателни постановления. Наложени са 43 санкции за констатирано увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и при неспазване на емисионни норми и ограничения, определени в разрешителните или в комплексните разрешителни.
Контролната дейност на експертите от РИОСВ е съсредоточена върху анализ на резултатите от извършените измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани от неподвижни източници. Наложени са санкции на големите замърсители на атмосферния въздух – например текуща месечна санкция в размер на 6150 лв. на „ОЦК” АД - град Кърджали; еднократна санкция в размер на 22 827 лева - на „Топлофикация София” ЕАД, а 15 000 лв. е еднократната санкция на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД .
Засилен е контролът по заустването на отпадъчни води във водни обекти. За констатирано изпускане на непречистени отпадъчни води от ПСОВ „Елените” е наложена текуща месечна санкция в размер на 12 454 лв., а на „Каменица” АД - текуща месечна санкция в размер на 9 711 лв. за изпускане на отпадъчни води от пивоварния завод в град Хасково.
През изтеклите два месеца от РИОСВ са предприети принудителни административни мерки за спиране на обекти заради неизпълнение на изискванията на екологичното законодателство, като издадените заповеди от директорите на РИОСВ са общо 14 - преустановена е производствената дейност на Парогенератори №№ 1,2,3,4 на ТЕЦ”Република” – Перник; кариера «Куртово Конаре БДЖ», експлоатирана от «Строителство и механизация» ООД - Пловдив; птицекланица в с. Чубра; трошачно-миячно сортировъчна инсталация край гр. Обзор; „Старткерамик”ООД – с. Михалци, депа за неопасни отпадъци на “Захарни заводи” АД, “Топлофикация-Габрово” ЕАД; Сгуроотвал на „Топлофикация – Сливен” ЕАД и др.
На регионалните структури на МОСВ са дадени указания за пълен контрол по параметрите и условията на издадените разрешителни. До края на октомври четирите басейнови дирекции ще докладват резултатите от масирана проверка на всички баластриери, назначена от министър Нона Караджова заради големия брой сигнали на граждани.