Актуализираният план за управление на Природен парк „Русенски Лом“ е на финална права

24 февруари 2022 | 11:30

На 22 февруари експерти на РИОСВ – Русе взеха участие в заседание на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) на Министерството на околната среда и водите. Целта е приемане актуализацията на действащия План за управление (ПУ) на Природен парк „Русенски Лом“.

По време на заседанието са разгледани всички постъпили становища, които се отнасят до плана за управление на защитената територия и след като бъдат отразени министърът на околната среда и водите ще го внесе в Министерския съвет за приемане.

В хода на разработването на плана на територията на парка са направени теренни изследвания, като са актуализирани видовете от дивата флора и фауна, характерни за Поломието.

Срокът на действие на актуализирания план за ПП „Русенски Лом“ е 10 години.   

Природен парк „Русенски Лом” обхваща част от землищата на селата Сваленик, Щръклево,  Нисово,  Червен и Кошов в община  Иваново, и село Писанец, община Ветово, област Русе. Площта му е 34 080 дка и представлява горски и поземлен фонд. Управлява се от Дирекция природен парк „Русенски Лом”.

Защитената територия е обявена със заповед на министъра на горите и горската промишленост през 1970 г., а през 2002 г. е прекатегоризирана в природен парк със заповед на министъра на околната среда и водите.

На територията на парка са забранени следните дейности:  минногеоложки и други дейности, с които се изменя естественият облик на местността; паша на кози; късане на цветя, събиране на билки и горски плодове с търговски и промишлени цели; повреждане на скалните църкви и други исторически обекти; създаване на пчелини и палене на огън извън местата, определени от плана за управление; използване на химически средства за растителна защита.