Басейнова дирекция "Черноморски район" провери сигнал за незаконно водовземане от река Врана

19 август 2020 | 16:02

На 17.08.2020 г. експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Областна администрация - Търговище провериха сигнал за незаконно водовземане  от  десния приток на река Врана, подаден от кмета на с. Осен чрез областния управител на област Търговище.

При проверката е извършен оглед на р. Калайджидере в землището на с. Осен, общ. Търговище и е констатирано наличие на монтирана водопреносна система, състояща се от всмукателен водопровод и помпен агрегат, потопен в реката, отвеждащ вода за капково напояване на масив с ягодови насаждения, собственост на физическо лице, без разрешително за водовземане от повърхностен воден обект (ПВО) в нарушение на Закона за водите (ЗВ).

На място собственикът на имота е декларирал, че е изградил системата собственоръчно, във връзка с което са дадени две предписания: да демонтира изградената система с помпеното оборудване и да декларира иззетото количество вода от реката.

В БДЧР за последния месец са регистрирани множество сигнали за незаконно водовземане, като нарушителите  проявяват все по-голяма изобретателност в изграждането на различни преносими съоръжения за отнемането на води от водните обекти и/или отклоняването им от тях.

БДЧР напомня, че незаконното водовземане е наказуемо  по  чл. 200, ал.1, т. 1 от ЗВ и глобите и санкциите може да достигнат от 150 до 25 000 лв. в зависимост от незаконно иззетите количества, като за повторно нарушение глобата или санкцията е от 1000 лв. до 50 000 лв.

Издаването на разрешително за използване на ПВО се извършва по реда на глава четвърта от Закона за водите. Условията, при които се предоставя правото за водовземане от ПВО, се съдържа в „Наредбата за ползване на повърхностните води“ и се контролирана от БДЧР.

За ползваното количество вода от ПВО се заплаща такса, определена в Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване.