БД „Източнобеломорски район“ може да се произнесе за кариерите над Белащица едва след учредяването на санитарно-охранителната зона

25 февруари 2022 | 14:19

 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) – Пловдив, няма да се произнесе по процедурите на „Европейски пътища“ АД и "Холсим Кариерни материали Пловдив" АД преди учредяване на санитарно-охранителна зона около питейните водоизточници в Белащица.

Поисканото удължаване на концесионните договори за добив на строителни материали от находища „Белащица“ и „Белащица Юг“ от страна на „Европейски пътища“ АД и "Холсим Кариерни материали Пловдив" АД е от компетенциите на Министерството на енергетиката. В правомощията на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“  е произнасянето по следните процедури, изброени хронологично:

На 31.01.2022 г. „Европейски пътища“ АД внася уведомление за инвестиционно предложение до РИОСВ – Пловдив, която е компетентната институция по реда на Закона за опазване на околната среда. В БДИБР уведомлението е получено за произнасяне по Закона за водите на 14.02.2022 г.

На 16.02.2022 г. "Холсим Кариерни материали Пловдив" АД внася в РИОСВ - Пловдив искане за преценяване необходимостта от извършване на Оценка за въздействие върху околната среда, което е получено в БДИБР за преценка по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС на 21.02.2022 г.

Междувременно на 20.02.2022 г. БДИБР издава разрешително за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване чрез съществуващи съоръжения на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Пловдив, като находища „Белащица“ и „Белащица Юг“ попадат в пояс II (общ с пояс III) на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптирани извори „Калоян дере 1“ и „Калоян дере 2“.

С Наредбата за санитарно-охранителните зони за защитени водни обекти са въведени забрани и ограничения за добив на подземни богатства в пояс II (общ със пояс III) на СОЗ. По тази причина Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ ще има правна възможност да се произнесе по двете процедури едва след като завърши процедурата по учредяване на санитарно-охранителна зона около питейните водоизточници в Белащица. Срокът за това зависи от съгласувателни процедури, които ще бъдат проведени по надлежния ред с Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по горите, Агенцията по геодезия, картография и кадастър и кметовете на засегнатите общини.