Безаварийно протича към момента спирането на Доменна пещ №1 в „Кремиковци”

28 октомври 2008 | 11:19


Няма превишение на измерваните моментни стойности на вредните вещества в резултат на поетапното спиране на Доменна пещ №1 в МК „Кремиковци” АД.
От 20 часа на 27.10.08 г. започна поетапното спиране на Доменна пещ №1 в МК „Кремиковци” АД. Спирането се осъществява по утвърден от изпълнителния директор на комбината план за безопасно спиране на пещта.
По разпореждане на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров експерти на РИОСВ – София, съвместно с мобилната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда, извършиха измерване на контролираните вредни вещества в атмосферния въздух. Измерването започна в 23 часа снощи. Бяха отчетени стойности по показателите азотен оксид и азотен диоксид, сероводород, серен диоксид, озон, амоняк и въглероден оксид. Моментните стойности не показаха превишение над ПДК с изключение на показател финни прахови частици, което превишение е характерно за този район.
Към момента, спирането на Доменна пещ №1 все още не е приключило. Измерването с мобилната лаборатория продължава. Екипът на РИОСВ – София е на територията на МК „Кремиковци” АД.