Блатният плаун се среща единствено в Родопите

19 юли 2018 | 14:38

Блатният плаун (Lycopodiella inundata (L.) Holub) – уникален вид от българската флора, е един от най-редките видове папратообразни растения в родната флора. Среща се само в две от Чаирските езера и в едно от Смолянските езера в Родопите. Специфичното местообитание на  растението са оголени места в торфища в пояса на иглолистните гори над 1200 м надморска  височина с наличие на постоянна влага. Най-голямата и жизнена популация в България е в езерото Лъгът,  най-голямото от Смолянските езера, наричано от местното население „Лагера“. Растението  има огромно значение за опазването на местообитания на още видове като Водна детелина, Торфени мъхове, Росянка и други. За зашита на вида, които се намира на тези територии, РИОСВ – Смолян провежда мониторинг  на състоянието на популациите и така проследява тяхната численост и площ.

Блатният плаун (Lycopodiella inundata (L.) Holub) е вид с висока консервационна стойност и е включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие, както и в Червена книга на България, с категория "Критично застрашен". На територията на България видът е описван само в Рила и Средни Родопи, като единственото находище в Рила не е потвърждавано след 1945 г.