Буферната зона на резерват „Тисата” се прекатегоризира в защитена местност „Кресненско дефиле”

19 март 2008 | 11:21


Със заповед на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров буферната зона на резерват „Тисата”, землище на гр. Кресна се прекатегоризира в защитена местност „Кресненско дефиле”. Промените в защитената територия влизат в сила с обнародването на заповедта в Държавен вестник бр. 29/18.03.2008 г.
Защитена местност „Кресненско дефиле” запазва обхвата, границите и режимите, определени със заповедта за обявяване на резервата „Тисата” и неговата буферна зона от 1991г. В новата защитена територия се забранява извеждането на сечи, освен санитарни и изкуствени залесявания, строителството на сгради и пътища, разкриването на кариери и баластриери, ловуването, както и използването на химически средства за борба с вредителите по горите.
В срок от 1 година РИОСВ - Благоевград ще предприеме необходимите действия, съгласно нормативно установената процедура за означаване на границите на защитената местност с трайно и ясно видими знаци на терен.
При нарушаване на режимите на заповедите на новообявената защитена местност, нарушителите се наказват съгласно административно-наказателните разпоредби по Закона за защитените територии.

Буферните зони на резерватите и поддържаните резервати, са обявени съгласно вече отменения Закон за защита на природата и Закона за биологичното разнообразие. Предназначението на буферните зони е ограничаване на антропогенното въздействие върху резерватите и подържаните резервати. При прекатегоризирането им в защитени местности, по реда на Закона за защитените територии те продължат да изпълняват тези функции и техните граници, площ и режим на защита не се променят.
Резерват „Тисата” осигурява опазването на най – голямото у нас находище на дървовидна хвойна. С обявяването му се цели да се запази изключителното орнитологично богатство на района. В зоогеографско отношение притежава най – голям брой и най – висок процент на видове с южен произход. Голямо е и богатството на видовете от клас Влечуги, много от които са защитени от закона.
През миналата година още шест буферни зони на резервати в териториалния обхват на РИОСВ – Благоевград бяха прекатегоризирани в защитени местности.