България и Северна Македония приключиха успешно проект за обмяна на опит в областта на околната среда

23 ноември 2022 | 17:16

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова и министърът на околната среда и пространственото планиране на Република Северна Македония Насер Нуредини отбелязаха успешното приключване на проекта за обмяна на опит в предприсъединителния процес към ЕС на среща, проведена днес в Скопие.

Проектът „Укрепване на институционалния и административен капацитет за водене на преговори по Глава 27 „Околна среда“ на Министерството на околната среда и пространственото планиране на РСМ и регионалните му структури в процеса по присъединяване към ЕС“ е финансиран по линия на програмата „Международно сътрудничество за развитие” на МВнР и е изпълнен в периода юли-септември 2022 г. Реализирането му способства за постигане на целите на ЕС в района на Западните Балкани в краткосрочен и дългосрочен план.

Като отправи благодарност за оказаното гостоприемство и за активната роля на македонската страна за успеха на двустранното сътрудничество, министър Росица Карамфилова сподели високата си оценка за работата на екипите от 15 експерти от МОСВ и 53-ма експерти от МОСПП на РСМ, включени в изпълнението на шестте тематични модула на проекта – в областта на биоразнообразието, водите, оценката на въздействието върху околната среда, отпадъците, изменението на климата и качеството на атмосферния въздух.

В отговор министър Насер Нуредини изказа благодарност за съдействието, оказано от българската страна в подкрепа на процеса на присъединяване на Република Северна Македония към ЕС в областта на околната среда. Той потвърди значителния интерес, проявен от участниците от РСМ, особено в областта на опазването на природата и биоразнообразието, което предизвика провеждането на втори, извънреден кръг от дискусии, състояли се в Банско и фокусирани върху прилагането на конвенцията CITES, законодателството за зоологическите градини и справянето с инвазивните видове.

„Отчетените резултати показват значителния потенциал на съвместната работа на нашите министерства. Можем да ги използваме като основа за последващ проект, фокусиран върху практическото прилагане на правната рамка на ЕС“, коментира министър Карамфилова.

Приемайки предложението, министър Нуредини изказа убеждение, че то ще допринесе двете страни да продължат да полагат последователни усилия за постигане на устойчивост на резултатите и справяне със съществуващите предизвикателства.

По време на срещата двамата министри споделиха и високата си оценка за постиженията в рамките на съвместната работна група за европейско сътрудничество – зелен преход и цифрова трансформация и върховенство на закона.

Срещата завърши с обединяване около идеята за бъдеща декларация за сътрудничество и изпълнение на съвместни проекти. Двамата министри потвърдиха единодушно, че този акт ще укрепи капацитета за съвместна работа.

Министърът на околната среда и пространственото планиране на Република Северна Македония Насер Нуредини прие поканата на министър Росица Карамфилова за провеждане на предстояща двустранна среща в Банско в средата на декември тази година.

„Вярвам, че нашите бъдещи съвместни дейности ще допринесат за ефективно прилагане на високи екологични стандарти и осигуряване на здравословна околна среда, както и ще гарантират просперитета и консолидирането на европейската перспектива в нашия регион“, каза в заключение министър Росица Карамфилова.

В рамките на срещата беше обсъдена кандидатурата на България да домакинства 29-тата Конференция на страните по Конвенцията за изменение на климата.

Коментирани бяха и бъдещи проекти за сътрудничество по трансгранични въпроси.