България обяви намерението си да бъде домакин на срещата на върха за климата през 2024 г.

14 юли 2022 | 15:02

Вторият ден от Неформалната среща на министрите на околната среда в Прага беше посветен на международните преговори в областта на климата и постигането на успешен резултат в рамките на предстоящата през м. ноември 2022 г. в Египет 27-а Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата (СОР27).

Министър Сандов запозна колегите си и с решението на българското правителство от 7 юли т.г. за издигане на кандидатурата на България за председател на 29-а Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН, която следва да се проведе през 2024 г. Министър Сандов посочи, че издигането на кандидатурата на страната ни е като поредна и логична стъпка за успешно провеждане „зелената“ трансформация на страната с оглед постигането на заложената в Европейския законодателен акт по климата цел за климатична неутралност до средата на века.

Конференцията на страните е върховният орган за вземане на решения по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, която се свиква всяка година, за да оцени и планира политиките за борба с изменението на климата в световен мащаб.

Отчитайки протичащите в момента преговорни процеси преди СОР 27, министър Сандов посочи, че те предоставят категорична възможност за запазване на импулса да се постигне на ангажираност на глобално ниво. Сред конкретните начини, чрез които това може да се реализира, министър Сандов изтъкна съставянето и изпълнението на Работната програма за смекчаване, дефинирането на по-амбициозни, измерими и широкообхватни национално определени приноси, формулирането на дългосрочни стратегии и приобщаването на всички участници – правителствени и неправителствени. Фокусът следва да бъде поставен върху екологичната, икономическата и социалната трансформация на системата, като така се насърчи по-високата амбиция.

„Считам, че е особено важно да се осигури преразглеждане на национално определените приноси, добавяне на сектори или газове, както и преминаване към цели за намаляване на емисиите на парникови газове, които да обхващат цялата икономика. В този смисъл, необходимо е да развием и темата за ограничаване изтичането на емисии от метан от всички източници и да положим максимални усилия това да се превърне в глобален приоритет“, подчерта министър Сандов.

В рамките на Неформалната среща на министрите на ЕС по околна среда заместник министър-председателят по климатични политики проведе и двустранни срещи с делегациите на Германия, Украйна, Австрия, Гърция, Швейцария, Кипър и Хърватска, в рамките на които бе обсъдена перспективата за района на Балканите от бъдещо домакинство на климатичната конференция СОР 29.

Конференцията на страните по РКООНИК е най-големият международен форум в политически аспект, за който България ще издигне кандидатурата си. Процедурата за допускане на кандидатурата на страната за председател на СОР се предпоставя от одобряване на кандидатурата на България в рамките на Източноевропейската регионална група, която на свой ред предлага кандидатурата за гласуване от изпълнителните органи на Конференцията на страните.